Mål för undervisningen i musikklasserna

I musikklassen får eleven utveckla sitt eget musikaliska kunnande genom mångsidiga musikaliska aktiviteter. Hen får musicera tillsammans med andra, vara kreativ och utveckla sina egna idéer och vara med och skapa musikaliska helheter. Genom spel och sång utvecklas gehöret och eleven lär sig uttrycka sina musikaliska upplevelser på ett mångsidigt sätt.


Undervisningens innehåll

I musikklassen får eleven spela flera olika instrument och öva sig i att spela i olika sammansättningar. Hen utvecklar sin sångteknik och deltar i skolans körverksamhet. Musik och rörelse används mångsidigt för att befästa olika musikaliska färdigheter och kunskaper. Eleven lär sig följa en notbild och lär sig musikteorins grunder. Hen lär sig känna igen orkesterinstrument och bekantar sig med musikhistoria. Genom olika projekt övar sig eleven i att framträda inför publik och förbereda musikaliska helheter.


Enskilda instrumentstudier

All undervisning i musikklasserna är gruppundervisning. Om eleven vill förkovra sig i ett instrument rekommenderas instrumentstudier vid Vanda musikinstitut. Mera information under: Information om musikstudier vid Vanda musikinstitut

Lämplighetstest inför musikklass


Eleverna väljs till musikklassen på basen av ett lämplighetstest. I testet ingår upprepningsuppgifter (rytm och melodi), en gruppuppgift och dessutom sjunger eleven en sång som hen själv valt. Om eleven kan spela ett instrument får hen också gärna göra det. Eleverna blir kallade till lämplighetstest i mars-april till Mårtensdals skola (åk 2) och februari-mars till Helsinge skola (åk 6). Skolan informerar hemmen om den exakta tiden för testet. Om barnet insjuknar och inte kan delta på den givna tiden ska vårdnadshavarna kontakta musikläraren Hanna Mannerström och komma överens om en ny tidpunkt för testet.


Skolresekostnader


Om eleven måste byta skola pga. antagning till musikklass ansvarar vårdnadshavarna som regel för resekostnaderna, men om elevens skolresa är mer än 5 km både till närskolan och till musikklasskolan har eleven rätt till kostnadsfritt skolresekort.

Kriterier för beviljande av skolresekort samt ansökan om skolreseförmån

Nyheter

Twitter