Vård av fiskbeståndet i Vanda

Vandaforsens fisketillståndsområde är ett separat fisketillståndsområde som grundats i Vandaforsen och Mustakoski och i lugnvattnet mellan dem. Målet är att varje vecka från och med mitten av maj plantera ut regnbågslax i fångststorlek i fisketillståndsområdet för att förbättra fångstmöjligheterna.

En effektivare hantering av avloppsvatten har lett till att vattenkvaliteten har förbättrats i Vanda ås vattendrag. Detta har gjort det möjligt att återställa öringbeståndet och plantera ut fisk i Vanda.

Utöver förbättringen av vattenkvaliteten har Vandas fiskevatten vårdats genom att man avlägsnat vandringshinder för fisk, restaurerat vandringsfiskarnas lek- och yngelområden samt genom plantering av fisk och styrning av fisket. I Vanda ås vattendrag finns numera ett reproducerande öringbestånd och under öringarnas lektid brukar många stadsbor samlas på stränderna utmed bäckarna och forsarna för att se fiskarnas lek.

Vanda stad har under flera somrar anställt två studerande som så kallade bäckskötare (purotalkkari). Bäckskötarna har ordnat restaureringstalkon och också själva restaurerat öringarnas lekområden. Dessutom har bäckskötarna städat bort skräp och avfall från bäck- och åfåror, tagit bort fördämningar av snår och avlägsnat skadliga främmande arter som jättebalsamin.

Fisket i Vanda styrs genom plantering av fisk och försäljning av fisketillstånd i vattendragens huvudfåror Vanda å och Kervo å. De mindre sidofårorna och bäckarna utgör lekområden för öringar. Planteringen av fisk sker huvudsakligen i Vandaforsen.

Tack vare omfattande planteringar har Vandaforsens fisketillståndsområde blivit en av de mest populära fiskeplatserna i södra Finland.

I Vandaforsens fisketillståndsområde ska alla som fiskar, också de under 18 år, ha ett fisketillstånd som gäller för Vandaforsen. Alla personer i åldern 18–64 år som fiskar ska dessutom betala en fiskevårdsavgift.

I Vandaforsens fisketillståndsområde får man fånga högst två laxfiskar (öring, lax och regnbågslax) per dygn. Avsikten med fångstkvoten är att förbättra fångstmöjligheterna i området. En fångad öring med hel fettfena hör troligen till det vilda beståndet av öringar och ska omedelbart släppas fri i vattnet.

Öring och lax är fridlysta I Vandaforsens fisketillståndsområde mellan den 1 september och 30 november.

Fiske är förbjudet i Vandaforsen mellan den 1 oktober och 30 november.

Det förbjudet att vada i Vandaforsen och Mustakoski mellan den 1 oktober och 31 maj för att trygga laxrommens och öringrommens utveckling. I andra forsar är vadande förbjudet redan från och med den 1 september.

Nyheter

Twitter