Utveckling av servicen

Syftet med att utveckla servicen är att effektivera serviceproduktionen och samtidigt göra servicestrukturen mångsidigare så att servicen bättre svarar på kommuninvånarnas behov. Metoderna är servicedesign, samplanering och olika enkäter.

De småbarnspedagogiska tjänsterna drar nytta av barnens och föräldrarnas erfarenheter när tjänsterna vidareutvecklas. Områdena eller enheterna kan ordna olika möten eller workshoppar där föräldrarna tillsammans med personalen kan diskutera och fundera hur tjänsterna kan utvecklas. Information om enheternas egna möten fås av daghemmen. Det informeras om möten på regional nivå och stadsnivå i daghemmen, småbarnspedagogikens nyhetsbrev (på finska), på webbsidan vantaa.fi och Facebooksidan Barnens Vanda (Lasten Vantaa).

Kundenkäter

Serviceanvändarna har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och idéer genom att svara på olika enkäter. Småbarnspedagogiken i Vanda deltog i en gemensam kundenkät för huvudstadsregionens kommuner som genomfördes i november 2017. En motsvarande enkät genomfördes senast år 2014. Resultaten från Vandas enkät om småbarnspedagogiken 2017 på finska och en sammanfattning av resultaten från alla kommuner i huvudstadsregionen på finska.

Den öppna småbarnspedagogikens tjänster utvärderas och utvecklas med hjälp av den kundenkät om klubbar, öppna daghem och invånarparker som genomförs med två års mellanrum. Enkäten genomfördes under våren 2018. Resultaten från den öppna småbarnspedagogikens kundenkät 2018 på finska.

Vårdnadshavarna har möjlighet att ge respons om inledningen av småbarnspedagogiken och dess smidighet genom en webbenkät.

Nyheter

Twitter