Forskningstillstånd

För forskning och avhandlingar som görs inom området för småbarnspedagogik bör man ansöka om forskningstillstånd.

I forskningsplanen fäster vi uppmärksamhet vid metodiken och forskningsetiska aspekter. Vi är också intresserade av hur mycket tid deltagande i forskningen kräver av våra anställda. Avhandlingarna bör vara väl avgränsade eftersom det görs en stor mängd enkäter och avhandlingar. Undantag är doktorsavhandlingar och forskning av nationell betydelse. Studentens utbildningsanstalt svarar för handledningen av innehållet i studien.

Som bilaga krävs minst en forskningsplan. Utöver det kan en eventuell enkät bifogas. I forskningsplanen bör framgå på vilket sätt etiska aspekter iakttas samt nödvändiga tillstånd av vårdnadshavare.

Forskaren bör komma överens om forskningen med daghemsföreståndaren / daghemsföreståndarna. I ansökningen bör de deltagande föreståndarna och daghemmen nämnas separat.

Begränsade uppgifter / övningar som hör till arbetslivsträningen.

Till studerandenas arbetslivsträning hör olika mindre observationsuppgifter. Dessa kräver inte forskningstillstånd, men studenten behöver tillstånd av vårdnadshavarna och bör tydligt förklara vad det är frågan om. Studenten måste själv göra en förfrågan / ett introduktionsbrev åt vårdnadshavarna.

Småbarnspedagogikens personals uppgift är att följa med studenterna och deras arbete för att det ska fylla pedagogikens allmänna kriterier.

Ytterligare information:
Lena Karlsson, chef för småbarnspedagogik
fornamn.efternamn@vantaa.fi

Nyheter

Twitter