Daghemmet Trollebo

Trollebos öppethållningstider är mellan kl.6.45 och 17.00. Vi har två grupper för barn i 1–4 års åldern, Humlorna & Fjärilarna, samt Delfinerna för våra 4-5 åringar.
Innan barnet inleder sin dagvård hos oss besöker föräldrarna tillsammans med sitt barn daghemmet och då kommer man överens med gruppens personal hur barnet inleder sin dagvård samt hur mjuklandningen sköts.

Vår verksamhetsmiljö

Speciellt i början av det nya verksamhetsåret fäster vi extra uppmärksamhet vid att barnet känner sig tryggt i daghemmet och att det är en viktig del av sin egen grupp. Vi strävar efter att barnet känner sej välkommet varje morgon.
Varje grupp har egna grupputrymmen där barnen äter och leker. Varje grupp har också egen tambur, toalett och vilorum. Daghemmet har egen sal för gymnastik och annan verksamhet som kräver större utrymme, en ateljé för skapande med färg eller annat material samt ett rum för rollekar och små sagostunder. Daghemmet har en egen stor gård omgiven av staket och på promenadavstånd finns skog och sportplan. Målsättningen är att utrymmen används flitigt och mångsidigt. Vi har under de senaste åren satsat extra på att göra utrymmena inomhus mer lockande till fysisk aktivitet.

Så här jobbar vi med barnens välmående

I planerandet av verksamheten beaktar vi och utgår från barnens önskemål och idéer. Barnen får delta i utvärderingen av gruppens verksamhet och berätta vad de tycker om.
Varje höst planerar vi en gemensam stomme för verksamhetsårets händelser och evenemang och planen utvärderas och utvecklas under årets gång. Därtill har varje grupp en egen verksamhetsplan som baserar sej på barnens individuella planer för småbarnspedagogik och barnens intressen. Gruppens verksamhetsplan lever längs med året, så att den alltid reflekterar barnens intressen och behov.

Längs med verksamhetsåret har grupperna olika projekthelheter som utgår från barnens intressen. Dessa projekthelheter kan variera mellan grupperna och utvecklas längs med projektets gång.
I år lägger vi extra vikt vid att utveckla utomhuspedagogiken.

Kommunikation och samarbete med vårdnadshavarna

Vi uppmuntrar föräldrarna till en öppen dialog med oss. Föräldrarna kan under de dagliga mötena vid avlämning eller -hämtning av barnen och vid uppgörandet av barnets individuella plan påverka det egna barnets ärenden och via det påverka hela gruppens verksamhet. Vi är lyhörda för föräldrarnas önskemål och synpunkter på verksamheten. På hösten ordnas ett föräldramöte för alla föräldrar. Daghemmet har en aktiv föräldraförening som stöder daghemmets verksamhet på olika sätt.
Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet skickar vi epost eller ringer om ärendet är brådskande. Varje grupp har ett eget slutet instagramkonto som vi använder för att med text och bilder eller videon berättar om vår verksamhet. Föräldrarna uppmuntras att ta ärenden till tals direkt med den ärendet gäller, men alla i personalen kan svara på frågor eller föra information vidare.

Trollebo daghem

Vidjegränden 2

Nyheter

Twitter