Olika alternativ

Perhe

I Vanda anordnas småbarnspedagogik i daghem, familje- och gruppfamiljedaghem. Familjen kan välja kommunal eller privat småbarnspedagogisk verksamhet. För barn som vårdas i hemmet erbjuder staden verksamhet i klubbar inom småbarnspedagogiken, invånarparker samt vårdhjälpservice för tillfälligt behov av vård.

Alternativen inom småbarnspedagogiken i Vanda

Lagen om småbarnspedagogik garanterar alla barn småbarnspedagogik 20 timmar i veckan i kommunal eller privat småbarnspedagogisk verksamhet.
I Vanda beslutade stadsfullmäktige 13.11.2017 i samband med att budgeten 2018 godkändes, att alla Vandabarn har rätt till småbarnspedagogiska tjänster på heltid från och med 1.8.2018.

Som alternativ till småbarnspedagogik på heltid kan du välja småbarnspedagogik på deltid som ordnas antingen under en del av dagen eller en del av veckan.
Barnet kan vid behov tillfälligt flytta från den egna heldagsgruppen till en halvdagsgrupp. Barnet har rätt att gå tillbaka till sitt förra daghem eller så vitt möjligt till den förra familjedagvårdsplatsen om behovet av småbarnspedagogik ändras till ett heldagsbehov.

Småbarnspedagogik under en del av dagen ordnas 20 timmar i veckan i daghemmen. Småbarnspedagogik under en del av dagen ordnas huvudsakligen i grupp enligt behovet i området. . En halvdagsgrupp har verksamhet fyra timmar per dag mellan kl. 8.30 och 16.00 under en tidsperiod som fastställs på förhand.

Småbarnspedagogik under en del av veckan ordnas 20 timmar i veckan i daghemmen. Barnet kan delta i småbarnspedagogiken högst 4 dagar i veckan. Barnets tider inom småbarnspedagogiken kan variera under olika dagar. Inom småbarnspedagogiken som ordnas under en del av veckan finns inga specialbildade grupper, utan barnen placeras i daghemmets heldagsgrupper.


Vad gäller den tid ett barn deltar i småbarnspedagogiken har familjerna i Vanda möjlighet att välja över 20, men högst 25 timmar i veckan eller över 25, men under 35 timmar i veckan eller minst 35 timmar men högst 50 timmar i veckan.

De olika tiderna inom småbarnspedagogiken
 • högst 20 timmar per vecka
 • över 20, högst 25 timmar per vecka
 • över 25, under 35 timmar per vecka
 • minst 35, högst 50 timmar per vecka

Dagvård och småbarnspedagogik

Den kommunala småbarnspedagogiken kombinerar barnets rätt till småbarnspedagogisk verksamhet och föräldrarnas rätt till en vårdplats för sitt barn. I Vanda kan barnet delta i småbarnspedagogik i ett daghem, familjedagvård eller gruppfamiljedagvård. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran samt undervisning och vård av barn, med särskild betoning på pedagogiken.

Syftet med småbarnspedagogiken är att:

 • främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling
 • stödja barnets förutsättningar för inlärning och främja livslångt lärande och uppfyllandet av utbildningsmässig jämlikhet
 • ordna mångsidig pedagogisk verksamhet som utgår från lek, rörelse, konst och kulturtradition samt möjliggöra positiva upplevelser av lärande.
 • säkerställa att miljön inom småbarnspedagogiken är utvecklande, hälsosam och trygg samt främjar inlärningen
 • trygga ett verksamhetssätt som respekterar barnet och så bestående förhållanden som möjligt för växelverkan mellan barnet och personalen inom småbarnspedagogiken
 • erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja jämställdhet mellan könen samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund
 • identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av stöd, organisera ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken, vid behov i form av mångprofessionellt samarbete
 • utveckla barnets förmåga till samarbete och växelverkan, främja barnets förmåga att delta i kamratgruppen samt vägleda barnet mot ett etiskt ansvarstagande och hållbart handlingssätt, respekt för andra människor och samhällsmedlemskap
 • säkerställa barnets möjligheter att få delta i och påverka sådana angelägenheter som berör barnet självt
 • i samverkan med barnet och vårdnadshavarna främja en harmonisk utveckling hos barnet och dess välbefinnande samt stödja vårdnadshavarna i fostringsarbetet.

Lag om småbarnspedagogik 540/2018

Nyheter

Twitter