Samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken

Samarbetet med vårdnadshavarna spelar en viktig roll inom småbarnspedagogiken. Målet med samarbetet är att vårdnadshavarna och personalen ska förbinda sig till att tillsammans främja att barnen växer, utvecklas och lär sig på ett sunt och tryggt sätt.

Med ett bra och fungerande samarbete säkrar vi en trygg start för barnet inom småbarnspedagogiken. Personalen bekantar sig med barnets föräldrar innan småbarnspedagogikens början och föräldrarna har möjlighet att berätta om sina önskemål och förväntningar. I samarbetet ska familjernas mångfald, barnens individuella behov samt frågor som gäller vårdnad och föräldraskap beaktas.

Skapandet av ett fungerande samarbete börjar vid det första mötet. I Vanda ordnas ett inledande samtal mellan vårdnadshavarna och personalen inom den kommunala småbarnspedagogiken innan barnet börjar i småbarnspedagogiken. I överenskommelse med vårdnadshavarna görs även ett hembesök innan barnet börjar i den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken.

Samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken grundar sig på vardagligt umgänge. För varje barn som deltar i småbarnspedagogiken ordnas det med vårdnadshavarna årligen ett samtal i anslutning till uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik. I planen beskrivs barnets tillväxt, utveckling och lärande.

Samarbetet med vårdnadshavarna är särskilt viktigt vid övergångsskedena, till exempel då barnet börjar i småbarnspedagogiken, då ett barn byter grupp eller daghem eller då barnet börjar i förskoleundervisningen.

Beaktandet av barnen som individer fick högsta poäng i klientenkäten

I Vanda är vårdnadshavarna i huvudsakligen nöjda med de småbarnspedagogiska tjänsterna. Vandas allmänna betyg förbättrades något jämfört med år 2014, då motsvarande enkät genomfördes senaste gången. Nu var medelbetyget 4,41 på skalan 1–5. I Vanda fick beaktandet och uppfostran av barnet som individ det högsta betyget 4,4. Också barnets start inom småbarnspedagogiken och förskolan, kommunikationen och föräldrarnas delaktighet upplevde en mindre förbättring. När det gäller ansökan till småbarnspedagogiken och förskolan sjönk betyget något, bedömningen låg nu på 4, då den år 2014 var 4,2. Huvudstadsregionens kommuners gemensamma enkät för vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen genomfördes i oktober och november 2017. I Vanda var svarsprocenten 21 %.

Det högsta medelbetyget bland småbarnspedagogikens serviceformer fick familjedagvården 4,6 och därefter kom förskoleundervisningen och gruppfamiljedagvården som båda fick betyget 4,5. Daghemmen fick betyget 4,4 och den privata småbarnspedagogiken 4,3.
Du kan bekanta dig med Vandas resultat via länken:

Hela Vanda (på finska)
och på svenskspråkiga servicen (på svenska)

Vi vill tacka alla vårdnadshavare som deltog i enkäten!

Utifrån enkätens resultat har vi också valt ut områden som ska utvecklas i Vanda under de kommande åren. När det gäller ansökan till småbarnspedagogiken och förskolan kommer vi att utveckla servicehandledningen för familjer och presentationen av servicealternativ. I fråga om kommunikationen kommer vi att i mån av möjlighet förverkliga de önskemål som framförts om förbättrade webbsidor. Utöver detta stöder vi daghemmen i arbetet med att förbättra kommunikationen genom att utöka personalens kommunikationsfärdigheter.

Nyheter

Twitter