Barnets välbefinnande och hälsa

I småbarnspedagogiken har arbetet för välbefinnande som mål att sörja för barnens helhets-mässiga välbefinnande. Ansvaret för genomförandet av arbetet hör till hela personalen. En viktig del av arbetet för barnets välbefinnande är fostringsgemenskapen med vårdnadshavarna. I arbetet fokuserar man på barnets styrkor och intresseområden för att främja barnets positiva utveckling.

I Vanda samarbetar föräldrarna, småbarnspedagogiken och barnrådgivningen i samband med barnets omfattande fyraårskontroll (Hyve-modellen). Hyve-guide (på finska)

Vanda HYVIS är en plan för välbefinnande för barn och unga enligt vilken man inom små-barnspedagogiken tillsammans med andra aktörer samarbetar för att främja välbefinnande för barn och unga.

Samarbetsmodell mellan småbarnsfostran och barnrådgivning - Hyve 4

Fyraåriga barn tillhör den nationella omfattande hälsokontrollen som utförs i Vanda enligt hu-vudstadsregionens Hyve-modell. Enligt modellen kan man med föräldrarnas tillstånd överföra sådan information som fås via de pedagogiska utvecklingssamtalen mellan föräldrarna och personalen inom småbarnspedagogiken till barnrådgivningens hälsovårdare och läkare. Efter hälsokontrollen skickas den samlade informationen om barnet, kompletterad med rådgivningens information, tillbaka till daghemmet eller familjedagvården.

När barnet fyller 4 år utförs det pedagogiska utvecklingssamtalet enligt Hyve-modellen. Barn-trädgårdsläraren eller barnskötaren håller ett pedagogiskt samtal tillsammans med föräldrarna. Man funderar då tillsammans kring barnets välbefinnande, växande, utveckling, färdigheter och behov av stöd. På basen av diskussionen fylls en blankett i som sammandrag av diskussionen. Blanketten skickas till barnrådgivningen före 4 årskontrollen. Rådgivningens hälsovårdare bekantar sig med sammandraget som sänts från daghemmet eller familjedagvården och antecknar efter fyraårskontrollen sina egna iakttagelser på blanketten. Hälsovårdaren skickar den kompletterade blanketten tillbaka till daghemmet eller familjedagvården.

Med hjälp av Hyve-modellen strävar man efter att öka barnfamiljernas välbefinnande samt att förstärka samarbetet mellan föräldrarna, dagvården och rådgivningen. Vid behov kan också stöd erbjudas vid rätt tidpunkt.

Nyheter

Twitter