Att börja inom småbarnspedagogiken

Lapsi tutustumassa leluihin

Bekanta sig med daghemmet

Innan vårdnadshavarna lämnar in en ansökan om en plats i småbarnspedagogiken vill de ofta komma på besök till daghemmet. Daghemsföreståndaren berättar om daghemmet och hur allt fungerar i praktiken. Då ett barn beviljats plats på daghemmet är daghemsföreståndaren i kontakt med familjen. Tillsammans med föräldrarna planeras en till två veckor lång mjuklandning.

Hembesök

Ett gott samarbete mellan fostrarna och föräldrarna stöder inledningen av vården samt underlättar den trygga början inom småbarnspedagogiken. Daghemsföreståndaren informerar familjen om hembesöket. Familjerna får hem en broschyr om daghemmet med allmän information. Till hemmet skickas även information om mjuklandningens betydelse och syfte. Vårdnadshavarna får på detta sätt redan i förväg bekanta sig med barnens vanligaste reaktioner på starten i småbarnspedagogiken och är orsaken till att en 2 veckors mjuklandningstid rekommenderas.

Egenvårdaren tar sedan kontakt med familjen för att komma överens om tidpunkten för hembesök och tidtabell för mjuklandningen. Ifall familjen inte önskar ett hembesök har egenvårdaren ett inledande samtal med vårdnadshavarna innan småbarnspedagogiken inleds.

Syftet med hembesöket är att ge vårdnadshavaren möjlighet att berätta om sitt barn och sina förväntningar på småbarnspedagogiken samt ställa frågor till egenvårdaren. Hembesöket ger även barnet möjlighet att bekanta sig med egenvårdaren i en trygg miljö i lugn och ro utan andra barns närvaro. Egenvårdaren får se vad barnet intresserar sig för i hemmiljön och hur barnet beter sig då det är i en trygg miljö. Hembesöket ger vårdnadshavarna en möjlighet att berätta om sitt barn och på detta sätt kan fostraren före dagisstarten börja bygga upp en tillitsfull relation till familjen och barnet. Med på hembesöket är även daghemsföreståndaren eller en annan fostrare. Under hembesöket använder egenvårdaren sig av ett frågeformulär med frågor om barnets temperament, nattning, matvanor, familjeförhållanden etc.

Mjuklandningsperiod

Mjuklandningsperioden pågår 1-2 veckor. Detta ger barnet möjligheten att bekanta sig med barnen i gruppen och egenvårdaren samt de övriga vuxna tillsammans med sin vårdnadshavare. Den andra mjuklandningsveckan är till för att barnet skall få öva korta separationer från vårdnadshavaren. På daghemmet brukar vi även rekommendera att vårdtiderna är relativt korta under den första veckan då barnet är ensamt på daghemmet. Under mjuklandningen är det också viktigt att vårdnadshavarna får lära känna fostrarna och daghemmets verksamhet för att de skall känna sig tillitsfulla inför barnets dagisstart. Många barn övar separationer för första gången då de börjar i småbarnspedagogiken och därför är det ofta mycket känsligt både för vårdnadshavaren och för barnet. Under mjuklandningsperioden strävar vi efter att barnets egenvårdare skall kunna tillbringa så mycket tid som möjligt med det nya barnet för att lära känna barnets individuella behov och kunna tillfredsställa dem på bästa möjliga sätt. Fostrarna är lyhörda och lyssnar till vårdnadshavarna som känner barnet bäst.

Inledande samtal

Syftet med det inledande samtalet är att bekanta sig med barnet och familjen samt förmedla information om barnet och ta upp tankar och önskemål som rör småbarnspedagogiken. Blanketten Barnet i hemförhållanden kan fyllas i och skrivas ut, eller enbart skrivas ut, på förhand.

I anslutning till det inledande samtalet görs ett avtal om barnets tid inom småbarnspedagogiken upp med vilket barnets vårdnadshavare och daghemsföreståndaren kommer överens om den dagliga vårdtiden samt om eventuell regelbunden frånvaro. Utöver familjens inkomster och storlek inverkar också den överenskomna vårdtiden på avgift för småbarnspedagogik.

Daghemmens personal och aktörer som samarbetar med småbarnspedagogiken har en lagstadgad skyldighet att iaktta sekretess i frågor som rör barnet och familjen .

Nyheter

Twitter