Avgifter och bidrag

Aktuellt

Frånvaro på grund av karantän

Frånvaro från småbarnspedagogiken som beror på att barnet är satt i karantän av hälsovårdmyndigheterna är jämförbart med sjukfrånvaro.
Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande minst 11 dagar under samma kalendermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften. ingen avgift uppbärs om barnet på grund av sjukdom är frånvarande hela kalendermånaden.
Om barnet är frånvarande på grund av frivillig karantän uppbärs normal avgift.

Avgifterna för småbarnspedagogik ändrar från och med 1.8.2021

Den kommunala småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd. Avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och barnets överenskomna vårdtid. Familjens sammanräknade bruttoinkomster ligger till grund för klientavgiften.

Gränsen för bruttoinkomster stiger så avgiften för småbarnspedagogik sjunker för många av familjerna. Avgiftsprocenten 10,7% bibehålls:

Familjestorlek Inkomstgräns Inkomstgräns för högsta avgift
2 2 798 € 5 485 €
3 3 610 € 6 297 €
4 4 099 € 6 786 €
5 4 588 € 7 275 €
6 5 075 € 7 761 €

Högsta avgiften för det yngsta barnet är 288 euro per månad och för det andra barnet 115 euro (40% av avgiften för det yngsta barnet).

Den kommunala småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd. Avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och barnets överenskomna vårdtid. Familjens sammanräknade bruttoinkomster ligger till grund för klientavgiften.

Klientavgifterna på basen av överenskomna vårdtider är:

Genomsnittligt timantal/vecka Avgiftsprocent av avgiften för
småbarnspedagogik på heltid
Högst €
Högst 20 h/vecka 50 % 144
Över 20 - högst 25 h/vecka 60 % 173
Över 25 - under 35 h/vecka 80 % 230
Minst 35 h/vecka 100 % 288

Exempel på familjens klientavgift från och med 1.8.2021:

Till familjen hör två vårdnadshavare och två barn. Barnen deltar i kommunal småbarnspedagogik.
Familjens bruttoinkomster totalt: 4 600 € / månad
Småbarnspedagogikens klientavgift: 4 600 € (inkomst) – 4 099 € (inkomstgräns) = 501 €
För inkomst som överskrider inkomstgränsen räknas 10,7 procent som klientavgift för småbarnspedagogiken = 10,7 % av 501 euro = 54 €
Familjens klientavgift för småbarnspedagogiken är:
Det första barnet (yngst) 54 € / månad
Det andra barnet 0 € / månad
Sammanlagt 54 € / månad

Mer information om avgifterna går att läsa i meddelandet om avgifter fr.o.m. 1.8.2021

Familjerna ombeds returnera inkomstutredningsblanketten under våren. Mera information om avgifterna hittas här.

Inkomster som beaktas

Som inkomster beaktas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster hos barn, förälder eller annan vårdnadshavare samt dennes make/maka eller person som lever i äktenskapsliknande förhållanden i samma hushåll. En utredning om semesterpenning skall också bifogas.Om ingen utredning ges ökas månadsinkomsterna med 5%.

Inkomster som inte beaktas är stöd för vård av barn i hemmet, barnbidrag, handikappbidrag för personer under 16 år enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare samt kostersättning, barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007), bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militär-understöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudie-penning, studiestödets bostadstillägg, aktivitetspen-ning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle som betalas enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och re-habiliteringspenningförmåner (566/2005), ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsser-vice, stipendier som betalas på grund av studier och andra motsvarande understöd och ersättningar för kostnader för familjevård. Som avdrag från inkomster-na beaktas betalda underhållsbidrag för barn utanför familjen och andra motsvarande kostnader som orsa-kas av de faktiska familjeförhållandena samt sytning.
Kvitton över betalda underhållsbidrag ska bifogas.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, medan till den hörande småbarnspedagogik är avgiftsbelagd.

Avgiften för barn med gemensam vårdnad bestäms utgående från storleken på boförälderns familj samt familjens inkomster. Detta gäller också i de fall då barnet bor halva tiden hos vardera föräldern. Om barnet deltar i småbarnspedagogik i två olika kommuner betalas en separat avgift i båda kommunerna.

Justering av klientavgifterna

Avgifterna som uppbärs för småbarnspedagogik justeras en gång om året, med undantag för familjerna i den högsta avgiftsklassen, vilkas avgifter gäller fram till slutet av juli under det år då familjens äldsta barn börjar i skolan. För ändrade inkomster skickas ett separat formulär för inkomstutredning till familjerna. I det medföljande brevet finns instruktioner för hur man gör en inkomstutredning samt information om tidpunkten för justering av klientavgifterna.

Faderskapsledighet och småbarnspedagogik

Enligt lagen om småbarnspedagogik behåller barnet sin rätt till en plats inom småbarnspedagogiken även om barnet inte har rätt att delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten. Frånvaron under faderskapsledigheten är avgiftsfri. Familjens övriga barn kan delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten. Om familjens övriga barn är frånvarande från småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten är deras frånvaro inte avgiftsfri. Familjen bör meddela om frånvaro på grund av faderskapsledighet senast 14 dygn (2 veckor) innan det planerade startdatumet.

Frånvaron meddelas med "Meddelande om barnets frånvaro under faderskapsledigheten"-blanketten. Som bilaga förses en kopia av FPA:s utlåtande gällande faderskapsledighet.
Mer information om faderskapsledighet finns på FPA:s webbsida om faderskapspenning.

Stöd för hemvård och Vandatillägget

Föräldrarna kan placera sitt barn i endera småbarnspedagogik som ordnas av kommunen eller välja att sköta sitt barn hemma med stöd för hemvård eller ordna småbarnspedagogik med stöd för privat vård. Som alternativ till den kommunala småbarnspedagogiken kan familjen välja stöd för hemvård om det i familjen finns ett barn som är under 3 år. Stödet kan beviljas så fort föräldrapenningen upphör.

Vårdpenningen är:

  • 338,34 euro/mån för ett barn under 3 år
  • 101,29 euro/mån för syskon under 3 år
  • 65,09 euro/mån för syskon över 3 år som inte ännu är i skolåldern.

Vårdtillägget utbetalas bara för ett barn. Det är högst 181,07 euro/mån. Vårdtilläggets storlek beror på föräldrarnas inkomster.

Adoptivföräldrar har rätt att ansöka om stöd för hemvård av barn ända tills det har gått två år från föräldrapenningsperiodens början. Vårdpennigen betalas alltid på samma sätt som för ett barn under tre år. Rätten till vårdpenningen upphör senast då barnet inleder den grundläggande utbildningen. Vandatillägg betalas ändå bara för barn under 1 år och 6 månader.

Det är möjligt att få kommunalt tillägg till stödet för hemvård. Ett så kallat Vandatillägg. Stödet för hemvård upphör inte då barnet deltar i klubb- eller öppen småbarnspedagogisk verksamhet. Stöd för hemvård ansöks på FPA:s webbsida om hemvårdsstöd. Via FPA:s E-tjänst kan familjen sköta alla ärenden som angår stöd för hemvård med sina egna bankkoder.

Du behöver inte göra en separat ansökan för Vandatillägg. FPA beslutar om Vandatillägget utifrån ansökan om stöd för hemvård. Föräldrarna är skyldiga att meddela FPA om att stödet för hemvård upphör då barnet flyttar till småbarnspedagogiken. Om ett syskon till barnet som får stöd för hemvård blir borta från småbarnspedagogiken bör familjen göra en ny ansökan om stöd för hemvård för att få vårdpenning för syskonet och det möjliga Vandatillägget för familjens yngsta barn.

Flerlingsstöd

Då det till familjen föds eller adopteras flera än ett barn på samma gång har familjen rätt till flerlingsstöd. Då betalas flerlingsstöd för en förlängd föräldrapenningsperiod. Flerlingsstödet är 215 € / månad. Kravet för att få flerlingsstöd är att alla familjens barn vårdas hemma och inte deltar i småbarnspedagogik som ordnas eller stöds av kommunen. Deltagande i förskoleundervisning eller klubbverksamhet är inte ett hinder för att få flerlingsstöd. Stödet ska sökas av en av föräldrarna.

Ansökan om hemvårdsstöd för förlängd föräldrapenningsperiod görs med en separat blankett. Till blanketten bifogas en kopia av FPA:s beslut om föräldrapenning samt ändringsskattekort för socialförmåner och andra förmåner.

Ansökan om flerlingsstöd (på finska) kan fyllas i och skrivas ut. Blanketten finns också att få vid Vandainfos olika servicepunkter.

Tjänster för småbarnspedagogik
Flerlingsstöd
PB 313
01301 Vanda

Mer information om flerlingsstöd ger:
Byråsekreteraren
Tfn. 043 827 0949

Vandatillägg

Utöver stöd för hemvård betalas det Vandatillägg.
Kravet för att få kommuntillägg är att alla familjens barn vårdas hemma och inte deltar i småbarnspedagogik som ordnas eller stöds av kommunen. Deltagande i förskoleundervisning eller klubbverksamhet är inte ett hinder för att få kommuntillägg.

Så ansöker du om Vandatillägg

Du behöver inte göra en separat ansökan om Vandatillägg. FPA beslutar om Vandatillägget baserat på familjens ansökan om stöd för hemvård. Vårdnadshavaren kan också meddela FPA om familjen inte ansöker om Vandatillägg.

Då barnet flyttar till småbarnspedagogiken är föräldrarna är skyldiga att meddela FPA om att stödet för hemvård upphör. Om ett syskon till barnet som får stöd för hemvård blir borta från småbarnspedagogiken bör familjen göra en ny ansökan om stöd för hemvård för att få vårdpenning för syskonet och det möjliga Vanda-tillägget för familjens yngsta barn. Mer information om hemvårdsstödet finns på FPA:s webbplats.

Vandatillägg med särskilda kriterier

Om ett syskon till familjens yngsta barn av någon orsak, till exempel rehabiliterande skäl, har behov av småbarnspedagogik tas beslut om rätten till Vandatillägg skilt för varje fall. Ansökan om Vandatillägg med särskilda kriterier görs med denna blankett (på finska). Ett utlåtande av en sakkunnig krävs som bilaga.

Avgifter och bidrag inom den privata småbarnspedagogiken

Klientavgifterna inom den privata småbarnspedagogiken varierar beroende på om vårdstället fungerar med servicesedel eller med stöd för privat vård. I daghem som fungerar med servicesedel kan klientavgiften vara högst 30 euro högre än avgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken. Daghem som fungerar med stöd för privat vård, gruppfamiljedaghem samt familjedagvårdare bestämmer själva klientavgifterna. Familjen ansöker om stöd för privat vård hos FPA.

Stöd för privatvård

För privat småbarnspedagogik betalas det lagstadgade stödet samt kommuntillägg enligt Vanda stads beslut.

Vårdpenning / mån. / barn 172,25 euro
Inkomstrelaterat vårdtillägg / mån. / barn 0 – 144,85 euro

Kommuntillägg till privatvårdsstödet

För familjedagvård eller för dagvårdare i arbetsavtalsförhållande anställd av familjen.

Småbarnspedagogik på heltid för barn under 3 år / mån 290,00 euro
Småbarnspedagogik på heltid för barn i åldern 3–6 år / mån 180,00 euro

För privat daghem eller gruppfamiljedaghem.

Småbarnspedagogik på heltid för barn under 3 år / mån 600,00 euro
Småbarnspedagogik på heltid för barn i åldern 3–6 år / mån 350,00 euro

Stöd för privat vård ansöks hos FPA. Utifrån samma ansökan fattar FPA också beslut om kommuntillägg. Stödet betalas direkt till serviceproducenten. Föräldrarna ska meddela FPA då den privata småbarnspedagogiken upphör. Eventuellt överbetalt stöd återkrävs av barnets vårdnadshavare.

Kommuntillägg för småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen

För barn som deltar i förskoleundervisning i enlighet med den grundläggande utbildningen betalas lagstadgad vårdpenning om 63,38 e/mån. som stöd för privat vård samt inkomstrelaterat vårdtillägg om 0–72,42 e/mån. Kommuntillägget är 100 €/mån.

Stöd för privat vård för småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen söks hos FPA. FPA fattar också beslut om kommuntillägg utifrån samma ansökan. Utöver stödet för privat vård betalar familjen en dagvårdsavgift till tjänsteproducenten.

Nyheter

Twitter