Psykolog- och kuratorstjänster

Målsättningen med psykologverksamheten är att främja och stödja de ungas studier, inlärning och välbefinnande både på individuell och på kollektiv nivå. Gymnasiekuratorn är expert på soicalt arbete vid läroanstalten.

Psykologtjänster i gymnasierna

Gymnasiepsykologen betraktar fenomen och problem såväl ur individens, familjens, gruppens, gemenskapens som ur organisationens perspektiv. Arbetet är till sin karaktär förebyggande och förändringsinriktat, främjar välbefinnandet och utreder hindren för detta. En psykolog är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar under Valviras tillsyn. Arbetet regleras dessutom av yrkesetiska principer. I Vanda arbetar gymnasiepsykologen inom bildningsväsendet. Gymnasiepsykologen är även medlem i gymnasiets elevhälsogrupp. Han eller hon medverkar i mån av möjlighet i den gemensamma välfärdsgruppens verksamhet.

I Vanda ligger fokus för gymnasiepsykologens arbete på direkt klientarbete. Personliga hjälpprocesser kräver tid och ett individuellt förhållningssätt.

Kuratorstjänster i gymnasierna

Kuratorerna i gymnasierna i Vanda stad arbetar inom social- och hälsovårdsväsendet.

Målsättningen med kuratorsarbetet är att med det sociala arbetets medel stödja de studerandes psykosociala välbefinnande, positiva helhetsutveckling och studier och främja välbefinnandet vid läroanstalten. I arbetet ser man på den studerandes totala studie- och livssituation såväl på individuell som på familje-, grupp- och läroanstaltsnivå. I kuratorsarbetet främjar man de studerandes sociala tillväxt, handlingsförmåga och interaktion. Fokus i arbetet ligger på förebyggande arbete och tidigt ingripande vid problem.

Gymnasiekuratorns arbete regleras bland annat av lagen om elev- och studerandevård, barnskyddslagen och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. I sitt arbete följer kuratorerna de yrkesetiska principerna för socialt arbete.

När en studerande begär möjlighet till ett personligt samtal med gymnasiekuratorn ska denna möjlighet ges senast den sjunde arbetsdagen i gymnasiet. I brådskande fall ges möjlighet till samtal samma eller nästa arbetsdag. Samtal ska även anordnas om en anställd i gymnasiet, vårdnadshavaren eller någon annan person begärt detta. Tid till samtal behöver inte ordnas om det gäller rådgivning eller handledning av den som tagit kontakt eller om ett samtal enligt kuratorns bedömning är uppenbart onödigt.

Nyheter

Twitter