Studentskrivningar

Studentexamen avläggs vid gymnasiet och ger kompetens för fortsatta studier vid universitet. Den är ett mognadsprov där studeranden uppvisar de kunskaper och färdigheter han eller hon lärt sig under gymnasietiden. Studentexamen kan avläggas antingen vid ett enda examenstillfälle eller under tre på varandra följande examenstillfällen.

Studentexamen består av minst fyra prov, varav provet i modersmål är obligatoriskt för alla.De tre övriga obligatoriska proven i sin examen väljer examinanden själv bland följande prov: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, provet i matematik och provet i ett realämne.Studentskrivningarna ordnas två gånger per år, på våren i mars–april och på hösten i september–oktober, vid samma tidpunkt i alla gymnasier.

Mera information om studentexamen finns på Studentexamensnämndens hemsida.

Nyheter

Twitter