Skolpsykologen

Skolpsykologen stöder barnet om det har inlärnings-, anpassnings- och känslomässiga svårigheter eller svårigheter att fungera i grupp. Utredning av elevens svårigheter och planering av stödåtgärder sker alltid tillsammans med vårdnadshavarna. Vid behov kan även sakkunniga från utomstående vård- och undersökningsinstanser inbjudas.

Vårdnadshavarna kan ta kontakt med skolpsykologen i ärenden som gäller barnets skolgång och fostran, samt då en kris inträffat i familjen. Det egentliga vårdarbetet hör inte till skolpsykologens uppgifter men vid behov kan familjen remitteras till andra experter som t.ex. familjerådgivningen.

Tilläggsuppgifter:
Skolpsykologen, 0400 765 731

Nyheter

Twitter