Skolhälsovården

Skolhälsovården är avsedd för alla barn i grundskoleåldern. Varje skola har en egen skolhälsovårdare som man kan vända sig till utan att boka tid.

Också vårdnadshavarna kan kontakta skolhälsovårdaren i alla frågor som berör barnets hälsa. Till skolläkarens mottagning söker man sig via skolhälsovårdaren.

Kontroll en gång per läsår

Skolhälsovårdaren träffar varje elev minst en gång per läsår vid regelbundna hälsokontroller. Vid kontrollen genomgår eleven en hälsoundersökning och man kartlägger elevens tillväxt, utveckling och välbefinnande. Vid hälsoundersökningen får eleven också hälsoråd och man samtalar om frågor förknippade med elevens hälsa.

Influensavaccinationer hösten 2019

Omfattande hälsokontroller

En omfattande hälsoundersökning görs i klass 1, 5 och 8. Den inbegriper också en kontroll som utförs av skolläkaren. Båda vårdnadshavarna kallas till dessa kontroller. Omfattande hälsoundersökningar utförs på skolorna också under somrarna.

Sjukdomar och olycksfall

Om en elev hastigt insjuknar under skoldagen kan han eller hon gå till skolhälsovårdarens mottagning utan tidsbokning. Också i anslutning till olycksfall på skolan får eleven första hjälp på skolan.

Vid behov hänvisas eleven alltid till fortsatt vård. Om en elev blir sjuk eller råkar ut för en olycka i skolan försöker man alltid få tag i vårdnadshavaren.

Obs. Ett sjukt barn får inte gå till skolan, utan det hör till vårdnadshavarna att ordna med vård för barnet. Familjerna ansvarar för undersökningar och vård i samband med sjukdomsfall och olycksfall som inträffar under elevens fritid.

Tandvård för skolelever

Munhälsovårdens tjänster utgör en del av skolhälsovården och de är avgiftsfria för alla under 18 år. Eleverna kallas till en tandklinik för kontroll av munhälsan i årskurs 1, 3, 5, och 8. I de övriga klasserna får eleverna vård enligt det individuella behovet. Elevernas behov av tandreglering bedöms i tredje klass. Munhälsokontrollen utförs av en munhygienist eller en tandläkare. Vi önskar att ni fyller i den blankett för förhandsuppgifter som gäller barn i skolåldern innan ni kommer till kontrollen. Vårdnadshavarna får gärna komma med till tandkliniken.

Mera om tandvård

Förebyggande arbete och stöd i skolvardagen

Skolhälsovårdens mål är att främja elevernas tillväxt, utveckling, hälsa och välbefinnande. Skolhälsovården stödjer också vårdnadshavarna i fostringsarbetet.

Elevvårdens centrala mål är förebyggande arbete och tidigt stöd. Elevvårdsarbetet genomförs alltid i samarbete med eleven och vårdnadshavarna.

Nyheter

Twitter