Skolhälsovården

Skolhälsovården är avsedd för alla barn i grundskoleåldern. Varje skola har en egen skolhälsovårdare som man kan vända sig till utan att boka tid.

Också vårdnadshavarna kan kontakta skolhälsovårdaren i alla frågor som berör barnets hälsa. Till skolläkarens mottagning söker man sig via skolhälsovårdaren.

Skol- och studerandehälsovårdens rådgivningstelefon öppnar från och med 25.11.2020

Skol- och studerandehälsovårdens rådgivningstelefon betjänar grundskoleelever, studerande och deras familjer i frågor som gäller hälsa och välmående. Rådgivningstelefonen 09 8395 0025 är öppen måndag till fredag kl. 8–15.

Skolhälsovården läsåret 2020–2021

Skolhälsovården fungerar som stöd för elever och familjer som vanligt i början av läsåret, tillsammans med övriga aktörer inom elevhälsan. Du kan alltid kontakta skolhälsovårdaren om det är någonting du oroar dig över gällande eleven.

Under coronapandemin våren 2020 gjorde man hälsokontroller också via telefon och video och vid behov kallades elever på besök till hälsovårdarens eller skolläkarens mottagning. Efter det att eleverna återgått till närundervisningen försäkrade man sig om att alla uteblivna vaccinationer hade getts. Om er familj inte blivit kontaktad av skolhälsovården under det senaste läsåret eller om det är något som gäller eleven som oroar er ber vi er vara i kontakt med er egen skolhälsovårdare.

Under det nu inledda läsåret träffar skolhälsovårdaren alla elever som vanligt minst en gång vid regelbundna hälsokontroller. Elever i årskurs 1, 5 och 8 genomgår omfattande hälsokontroller hos hälsovårdaren och läkaren.

Vi rekommenderar att endast en vårdnadshavare följer med till kontrollerna för årskurs 1, 5 och 8. Till övriga kontroller ombeds eleven komma ensam. Det är ändå möjligt för vårdnadshavare att delta i alla kontroller på distans.

Av säkerhetsskäl kan endast friska barn, unga och familjer komma till mottagningen eftersom coronapandemin fortfarande pågår. Om eleven eller den som följer med eleven till mottagningen har influensasymptom flyttas besökstiden eller så ordnas en distansmottagning för att i tillämpliga delar gå igenom de saker som behandlas under mottagningen. Vi ber dig att alltid observera de allmänna hygienanvisningarna när du besöker skolhälsovårdens utrymmen.

Skolhälsovården kan kontaktas också under skolloven: höst-, jul-, sport- och sommarlovet. Vi informerar om kontaktsätten innan loven inleds.

En nyhet är HPV-vaccineringarna av pojkar som inleds i början av årskurserna 5–9, om vilket det också informerats separat.

Elever som på grund av sin sjukdom hör till någon riskgrupp vaccineras på skolan mot säsongsinfluensa fr.o.m. vecka 46. Separat information om detta skickas till hemmen under september.

. . .

Vaccinationer mot säsonginfluensa under säsongen 2020–2021 för elever i grundskoleåldern som hör till en riskgrupp

Elever i grundskoleåldern som hör till en riskgrupp har möjlighet att få avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensa genom skolhälsovården. Vänligen uppmärksamma att endast elever som hör till en riskgrupp vaccineras vid skolhälsovården. Vaccineringen av övriga elever och familjemedlemmar sköts vid hälsostationerna.

Vaccineringarna mot säsongsinfluensa genomförs fr.o.m. vecka 46.

Personer som på grund av sin sjukdom hör till någon riskgrupp.

Du kan boka tid till influensavaccination för barn som hör till en riskgrupp genom att ringa skolhälsovårdaren.

På webbsidorna för Institutet för hälsa och välfärd kan du läsa mer om säsonginfluensan och vaccinet.

Kontroll en gång per läsår

Skolhälsovårdaren träffar varje elev minst en gång per läsår vid regelbundna hälsokontroller. Vid kontrollen genomgår eleven en hälsoundersökning och man kartlägger elevens tillväxt, utveckling och välbefinnande. Vid hälsoundersökningen får eleven också hälsoråd och man samtalar om frågor förknippade med elevens hälsa.

Omfattande hälsokontroller

En omfattande hälsoundersökning görs i klass 1, 5 och 8. Den inbegriper också en kontroll som utförs av skolläkaren. Båda vårdnadshavarna kallas till dessa kontroller. Omfattande hälsoundersökningar utförs på skolorna också under somrarna.

Sjukdomar och olycksfall

Om en elev hastigt insjuknar under skoldagen kan han eller hon gå till skolhälsovårdarens mottagning utan tidsbokning. Också i anslutning till olycksfall på skolan får eleven första hjälp på skolan.

Vid behov hänvisas eleven alltid till fortsatt vård. Om en elev blir sjuk eller råkar ut för en olycka i skolan försöker man alltid få tag i vårdnadshavaren.

Ett sjukt barn får inte gå till skolan, utan det hör till vårdnadshavarna att ordna med vård för barnet. Familjerna ansvarar för undersökningar och vård i samband med sjukdomsfall och olycksfall som inträffar under elevens fritid.

Vårdnadshavare ombeds meddela den egna skolhälsovårdaren eller den hälsovårdare som ansvarar för inneluftsfrågor om barnet har symptom som man misstänker att hänger ihop med skolans inneluft. Elever som uppvisar symtom hänvisas vid behov till fortsatta undersökningar och vård. Symtom som hänför sig till inneluften kan vara t.ex. röda ögon, irritation i näsa och luftvägar, hudreaktioner, ibland huvudvärk och allmän trötthet eller lätt feber under den tid man vistas i skolan.

Tandvård för skolelever

Munhälsovårdens tjänster utgör en del av skolhälsovården och de är avgiftsfria för alla under 18 år. Eleverna kallas till en tandklinik för kontroll av munhälsan i årskurs 1, 3, 5, och 8. I de övriga klasserna får eleverna vård enligt det individuella behovet. Elevernas behov av tandreglering bedöms i tredje klass. Munhälsokontrollen utförs av en munhygienist eller en tandläkare. Vi önskar att ni fyller i den blankett för förhandsuppgifter som gäller barn i skolåldern innan ni kommer till kontrollen. Vårdnadshavarna får gärna komma med till tandkliniken.

Mera om tandvård

Förebyggande arbete och stöd i skolvardagen

Skolhälsovårdens mål är att främja elevernas tillväxt, utveckling, hälsa och välbefinnande. Skolhälsovården stödjer också vårdnadshavarna i fostringsarbetet.

Elevvårdens centrala mål är förebyggande arbete och tidigt stöd. Elevvårdsarbetet genomförs alltid i samarbete med eleven och vårdnadshavarna.

Nyheter

Twitter