Olycksfall

Skoleleverna är försäkrade under skoldagen och skolresorna. Försäkringen täcker även övrig läroplansenlig verksamhet såsom utfärder och lägerskolor.

Om eleven råkar ut för en olycka under skoldagen ges första hjälp i skolan. Därifrån sänds eleven antigen till hälsocentral eller i allvarligare fall direkt till sjukhus. Kostnader som uppstått på grund av tjänster som getts vid en privat läkarstation ersätts inte. Det är skäl att beakta att eventuella privata barnförsäkringar för sjukvårdskostnader eller olycksfall inte ersätter olycksfall som har drabbat eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas eftersom det då enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen som är ersättningsskyldig.

För varje olycksfall ska det fyllas i en olycksfallsanmälan som returneras till skolans kansli. Kläder, armbandsur mm. som gått sönder i samband med olycka ersätts inte. Kläder som klippts upp på grund av vårdåtgärder kan ersättas. En noggrann redovisning över olycksfallet görs fastän olyckan inte skulle föranleda ett besök hos läkaren. Glasögon som gått sönder ersätts om olyckan föranlett ett läkarbesök.

Nyheter

Twitter