Språkutbudet i de svenskspråkiga skolorna

Alla svenskspråkiga skolor läser finska som obligatoriskt första främmande språk (A1-språk). I undervisningen beaktas elevens förkunskaper i finska. De elever som har en stark finskspråkig bakgrund läser finska som så kallad modersmålsinriktad finska. Grupperna kan vara åldersblandade ifall det visar sig ändamålsenligt. Undervisningen i finska börjar i årskurs ett. I de svenskspråkiga skolorna läses engelska som A2-språk. Undervisningen börjar i årskurs tre.

Franska och tyska är B2-språk och kan läsas som tillvalsspråk i årskurserna åtta och nio.

Barn som har ett annat modersmål än finska eller svenska, eller från tidigare kan något främmande språk, kan delta i undervisning för upprätthållande av språket. Undervisning ges enligt utbildningsstyrelsens direktiv två gånger i veckan. Från och med läsår 2019-20 ordnas undervisning om det finns minst fem elever i gruppen. I undervisningsgruppen kan finnas elever från olika klasser och skolor. Eventuella resekostnader betalas av vårdnadshavaren.

Nyheter

Twitter