Förberedande undervisning

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen är avsedd för sådana elever som nyligen flyttat till Finland och som ännu saknar tillräckliga språkkunskaper för att kunna studera på svenska. Under den förberedande undervisningen får eleverna bekanta sig med skolgång i Finland samt lära sig att studera på svenska. Det främsta målet med undervisningen är att eleven lär sig det svenska språket. Förberedande undervisning ges i ett år, varefter eleven övergår till en vanlig undervisningsgrupp.

Förberedande undervisning ges i elevens närskola och eleverna är integrerade i allmänundervisningens grupper. Ifall det är ändamålsenligt kan förberedande undervisning ges i en åldersblandad grupp.

Ansökan till förberedande undervisning

Ansökningstiden följer skolans anmälningstider. Ifall barnets vårdnadshavare inte ansöker om plats i den förberedande under anmälningstiden gör skolans rektor en ansökan till direktören för det svenskspråkiga resultatområdet för antagning av eleven till förberedande undervisning.

Studierna i den förberedande undervisningen

Förberedande undervisning ges minst 900 timmar om året för 6–10-åringar och minst 1000 timmar för 11–17-åringar under skolans arbetsdagar. De allmänna målen för den förberedande undervisningen är att eleven skall inhämta det svenska språkets basordförråd och grundläggande strukturer så att eleven gör sig förstådd i skolan, i sociala och i vardagliga situationer. Eleverna skall också få kännedom om den finländska och särskilt den finlandssvenska kulturen.

Eleverna genomför studierna enligt ett individuellt studieprogram. Skolans speciallärare ansvarar för att det individuella programmet görs upp för varje enskild elev med beslut om förberedande undervisning. Det individuella programmet uppgörs i samarbete med elevens övriga lärare och elevens vårdnadshavare, genast när undervisningen påbörjas. Planen utvärderas och revideras med jämna mellanrum. Individuella mål fylls i först då läraren lärt känna eleven, men senast 60 dagar efter påbörjat skolår. Planen ska åtminstone innehålla uppgifter om ämne och omfattning.

Nyheter

Twitter