Skolgång i den grundläggande utbildningen

Skolgång i den grundläggande utbildningen

Varje barn har rätt till en kvalitativ grundläggande utbildning. Välmående, glädje i lärandet och respekt för varandra är våra gemensamma värden i den grundläggande utbildningen i Vanda. En god lärmiljö och skoltrivsel skapas av skolans personal, elever och vårdnadshavare tillsammans.

I skolorna ägnar man sig att lära grundfärdigheter och tillräcklig allmänbildning. Lärmiljöerna i skolorna stödjer funktionellt lärande och delaktighet samt möjliggör användningen av informations- och kommunikationsteknologi i lärandet. De vuxna stödjer lärandet och gör inlärningen möjlig ur elevens egna förutsättningar. Eleverna lär sig att ta hand om sig själva, andra och sin omgivning. I Vanda tror vi på, att glädje i lärandet uppstår genom att väcka elevernas nyfikenhet och ge eleverna möjlighet att påverka genom egna val i vardagen. Mål och innehåll i de olika läroämnena har fastslagits i skolornas läroplaner.

Undervisningen ordnas utgående från elevernas ålder och förutsättningar. Målet är att stöda och främja varje elevs välmående och utveckling på bästa möjliga sätt. Skolarbetet styrs av läroplanen, i vilken lärandemålen och de olika ämnenas målsättningar och innehåll definieras.

Läroämnen i de svenskspråkiga skolorna i årskurserna 1–6

 • svenska och litteratur
 • matematik
 • omgivningslära
 • religion/livsåskådning
 • musik
 • bildkonst
 • slöjd
 • gymnastik
 • A1-språk (finska) som påbörjas i årskurs 1
 • A2-språk (engelska) som påbörjas i årskurs 3
 • historia och samhällslära (årskurs 5–6)

Anmälan till hemspråksundervisning, religion eller livsåskådningskunskap görs i samband med skolanmälan.

Elevens genomsnittliga veckotimmar i årskurs 1-6

Årskurs 1–2: 20 veckotimmar
Årskurs 3–4: 23 veckotimmar
Årskurs 5: 26 veckotimmar
Årskurs 6: 27 veckotimmar

Undervisning i årskurs 7-9

I årskurs 7 börjar eleverna studera hälsokunskap, huslig ekonomi samt biologi, geografi, fysik och kemi, elevhandledning samt hälsokunskap som skilda ämnen. B2-språken franska eller tyska kan väljas som tillvalsämnen för åk 8 och åk 9. Övriga tillvalsämnen är huslig ekonomi, musik, bildkonst, slöjd, informationsteknik och företagsamhet. I åk 9 finns även gymnastik som tillvalsämne. Tillvalsämnen väljs i åk 7 för åk 8 och 9.

Förutom gemensamma eller tillvalsämnen studerar eleverna temahelheter. Dessa genomförs under olika lektioner eller som särskilda projekt. Temahelheter är bl.a. att växa som människa, kulturell identitet och internationalism, deltagande, demokrati och entreprenörskap, kommunikation och mediekunskap, ansvar för miljö, välfärd och hållbar utveckling, trygghet och trafikkunskap samt människan och teknologin.

Alla elever som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan deltar i den evangelisklutherska religionsundervisningen. Elever som inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan kan på vårdnadshavarens begäran delta i denna undervisning.

För elever som hör till andra i Finland registrerade religiösa samfund ordnas religionsundervisning på vårdnadshavarnas begäran ifall eleverna är minst tre till antalet. Enligt samma grunder ges undervisning i livsåskådningskunskap åt elever som inte hör till religiösa samfund.

Nyheter

Twitter