Hobbyernas Vanda

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Vanda

Hobbyernas Vanda är en del av den nationella Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som syftar till att erbjuda grundskoleelever möjligheter till högklassig, meningsfull och gratis hobbyverksamhet i närheten av hemmet och skolan, med beaktande av barnens önskemål. I Vanda ordnas också en del av hobbyverksamheten i samband med eftermiddagsverksamheten. Målet är att barn i Vanda ska ha likvärdiga möjligheter att delta i en hobbyverksamhet som de tycker om, och möjlighet att ha en långvarig hobby i närheten av hemmet. All hobbyverksamhet ordnas så att barnens och ungdomarnas skoldagar inte blir orimligt långa.

Under läsåret 2021–2022 ordnas det cirka 300 avgiftsfria hobbyer inom projektet Hobbyernas Vanda och man försöker nå ut till närmare 5000 grundskoleelever i Vanda. Fritidsaktiviteterna ordnas utifrån barnens och ungdomarnas hobbyönskemål. Önskemålen har samlats in bland annat via UKM:s skolelevsenkät och Vanda stads egna enkäter riktade till barn och unga. I modellen Hobbyernas Vanda är syftet med hobbyverksamheten inte att tävla utan att hitta en egen gemenskap. Modellens viktiga mål är att utveckla och stödja barns och ungas välbefinnande, hitta en egen gemenskap, förebygga marginalisering och minska ojämlikhet.

Inom hobbyverksamheten identifieras barnens, ungdomarnas och familjernas särskilda behov

Alla barn borde ha möjlighet att utöva hobbyer obehindrat. Kulturell mångfald, mångfald och elever med särskilt stöd tas i beaktande genom att ordna assistenter eller flera instruktörer i en del grupper, och samarbeta med specialundervisningen och den förberedande undervisningen. Målet är också att erbjuda instruktörerna nödvändig utbildning för handledning av barn med särskilda behov.

I statsrådets rapport Barns och ungas välfärd i eftervården av coronakrisen konstateras det att coronakrisen på många sätt har försämrat barns och ungas möjligheter till fritidssysselsättningar och att det är viktigt att man i samband med de meningsfulla fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till barnens och ungdomarnas skoldag i enlighet med den så kallade Finlandsmodellen identifierar lokala faktorer som stärker barnens välbefinnande och resiliens. Målet med projektet Hobbyernas Vanda är att förebygga marginalisering och öka vetskapen om hobbyverksamheten i det egna bostadsområdet. När fritidsaktiviteter ordnas beaktas också barns och ungas möjligheter att påverka i planeringen av hobbyverksamheten till exempel genom olika hobbyförsök och så kallad hobbykompisverksamhet.

Hobbykompisverksamhet

I den uppsökande hobbyverksamheten betonas barns och ungas möjligheter att ordna självständig verksamhet som passar just dem. Med hjälp av hobbykompisverksamheten kan man effektivt identifiera de barn och unga som med tanke på välbefinnandet och den sociala, fysiska och emotionella utvecklingen mest skulle ha nytta av en hobbyverksamhet. Hobbykompisgruppernas uppsökande hobbyverksamhet ordnas under skoldagen, till exempel på rasterna och i anslutning till skoldagen och hobbykompisgrupperna uppmuntrar barnen till aktiviteter också på fritiden.

Verksamhetens mål

– Motivera, uppmuntra och stödja barnet eller den unga att börja med en hobby.
– Förebygga barns och ungas marginalisering genom att öka hobbyverksamheten för barn samt skapa positiva erfarenheter av att verka i en grupp.
– Skapa positiva uppfattningar och upplevelser av hobbyverksamhet och hjälpa barnen att förstå vilken betydelse hobbyverksamheten har för hela välbefinnandet.
– Stödja och uppmuntra vårdnadshavarna att öka barnets fritidsaktiviteter. I relationerna mellan hobbykompisarna betonas vårdnadshavarnas roll och vårdnadshavarna får handledning och hjälp med att förbättra stödrelationen om det behövs.
– Öka vetskapen om hobbymöjligheterna i det egna bostadsområdet.

Under hösten 2021 ordnas utlåning av hobbyredskap som en del av verksamheten. Barn och föräldrar kan med låg tröskel låna hobbyredskap, allt från joggingskor till tennisracketar, för att barnet ska kunna delta i de olika hobbyverksamheterna som ordnas inom projektet Hobbyernas Vanda och få pröva på olika grenar som en del av hobbykompisverksamheten. Utlåningen av hobbyredskap är en del av den uppsökande hobbyverksamhetens stödnätverk och den mer omfattande verksamheten som riktar sig till grundskoleelever. Genom utlåningen aktiverar man kommuninvånarna att donera hobbyredskap som inte använts så mycket och på så sätt möjliggöra att en grundskoleelev kan få en hobby. I tillägg till donationerna införskaffas egen basutrustning baserat på svaren i resultaten från UKM:s skolelevsenkät. De som deltar i den verksamhet som ordnas av hobbykompisar har möjlighet att använda de redskap som finns till hands i hobbyredskapsutlåningen.

Kontaktuppgifter

Projektet samordnas i Vanda av utvecklingsenheten vid stadskulturens verksamhetsområde i samarbete med serviceområdena för idrott och kultur och verksamhetsområdet för fostran och lärande.

Projektchef Anna Puhakka, tfn +358 40 5598538, anna.puhakka@vantaa.fi

Nyheter

Twitter