Allmänt, intensifierat och särskilt stöd

Stödundervisning ges om eleven tillfälligt blivit efter i sina studier t.ex. på grund av frånvaro eller om han av någon annan orsak är i behov av det. Stödundervisning ges genast då inlärningssvårigheter har observerats, för att eleven inte konstant ska bli efter i sina studier. Stödundervisning ges antingen under lektionstid eller utanför den. Vårdnadshavarna informeras alltid om stödundervisningen.

Om en elev behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt, ska hen ges intensifierat stöd. Inledandet av det intensifierade stödet ska basera sig på en pedagogisk bedömning. Elevens lärare och, vid behov, sakkunniga inom elevvården utarbetar bedömningen, där elevens studier och skolgång beskrivs som en helhet. En plan för elevens lärande görs också upp, där det bl.a. beskrivs vilka stödformer eleven behöver samt hur de ordnas.

Särskilt stöd ska ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för växande, utveckling och lärande trots andra former av stöd. Behovet av särskilt stöd bedöms på basen av en pedagogisk utredning, som innehåller bl.a. en beskrivning om elevens studiesituation som helhet samt hans eller hennes behov av särskilt stöd. Den pedagogiska utredningen görs av de undervisande lärarna, vid behov införskaffas sakkunnigutlåtanden, och det granskas och godkänns av ett större yrkesövergripande team. Det slutgiltiga beslutet fattas av direktören för det svenskspråkiga resultatområdet. När ett beslut om särskilt stöd har fattats, skrivs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) för eleven.

Nyheter

Twitter