Anmälan till skolan för läsår 2021-2022 sker 7-24.1.2021

Barnets läroplikt börjar det år barnet fyller sju år. När anmälan blir aktuell sänds ett meddelande hem om läroplikt med anvisningar om anmälan till skolan.

Vårdnadshavarna anmäler sina barn till grundskolans första klass enklast via Wilma-programmet. Lösenord till elektronisk anmälning via Wilma-programmet sänds till hemmen med meddelandet om läroplikt. Ifall familjen inte kan anmäla barnet via Wilma går det också att lämna in en pappersanmälan till bildningsväsendet, adress Bildningsverket, PB 1500, 01030 Vanda stad.

Barn har rätt att få undervisning på sitt modersmål

I de svenskspråkiga skolorna är arbetsspråket svenska. Lärarna talar enbart svenska i skolan och för att barnet ska kunna följa med undervisningen måste det ha tillräckliga kunskaper i svenska.

Då allt fler barn kommer från tvåspråkiga hem är de språkliga färdigheterna ofta mycket varierande. Om barnet börjar skolan med otillräckliga kunskaper i svenska ställer skolarbetet stora krav i första hand på barnet och hemmet. En misslyckad skolstart kan påverka barnets hela skolgång. Innan skolgången börjar kan barnets språkliga förutsättningar inför skostarten testas med ett s.k. BASIS-material.

Bestämmande av närskola

Det finns ett elevantagningsområde för de svenskspråkiga skolorna i Vanda. Varje barn anvisas en skolplats på basen av sin bostadsadress. När barnet anmälts till skolan fattas ett beslut om vilken skola blir barnets närskola. Närskolan är inte nödvändígtvis barnets närmaste skola.

Besöksdag på våren

Skolorna ordnar en besöksdag för eleverna och deras vårdnadshavare i maj.

Tillstånd till skolgång i annan skola än närskolan

Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i någon annan skola än den närskolan som eleven anvisas, kan vårdnadshavarna ansöka om tillstånd att byta skola.
Elevantagningen följer gemensamma principer. Barn bosatta i Vanda har förtur. I första hand antas elever på grund av hälsorelaterade orsaker, därefter elever som har syskon i samma skola. Följande i tur är förskolebarn som erhållit förskoleundervisning i skolan ifråga. Om det finns fler sökande än lediga elevplatser lottas platserna ut.
I det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola, har eleven även rätt till skolskjuts till en annan skola i Vanda, förutsatt att grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till elevens närskola och den andra skolan uppfylls. I övriga fall står vårdnadshavaren själv för kostnaderna för skolresor eller ledsagande av eleven.

Om eleven har en hälsorelaterad eller annan särskild orsak, som inverkar på vilken skola är lämplig, bör detta antecknas på anmälningsblanketten. Dessutom uppvisas ett läkar- eller sakkunnigutlåtande vid anmälningen till skolan. Alternativt levereras utlåtandet till föreståndaren för den egna närskolan senast på skolanmälningsdagen. Orsaken måste direkt inverka på vilken skola som är lämplig för barnet. En grund för hälsoskäl kan t.ex. vara det att eleven inte kan röra sig fritt i en skola utan hiss.

Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i samma skola som sina syskon ska ni kryssa för den punkten på blanketten. För att syskonet ska beaktas vid bestämmandet av skola bör det äldre syskonet bo på samma adress som det yngre och vid tidpunkten för beslutet vara elev i skolan ifråga.

I andra hand är det även möjligt att söka till skolor i Esbo, Helsingfors eller Grankulla. Det är då att märka, att eleven då i en annan stads skola inte nödvändigtvis får alla stödformer och vårdnadshavarna står själva för kostnaderna för skoloresorna.

Elever från annan kommun

Elever från andra kommuner kan intas till skolor i Vanda, förutsatt att det finns plats i skolorna efter att Vandaelever intagits. Elever från andra kommuner har inte rätt till skolskjutsförmån i Vanda, utan elevernas hemkommun besluter om att bevilja skolskjuts.

Ändring av tidpunkten för skolstarten

Barnet börjar vanligtvis skolan det år barnet fyller sju år, men kommunen kan ge barnet tillstånd att börja skolan tidigare eller senare. Om vårdnadshavarna är osäkra på om barnet är redo för skolstart som sjuåring, gör skolpsykologen en skolmognadsbedömning. Barnets föreskolelärare och psykologen som utför bedömingarna ger tilläggsuppgifter om skolmognad. Om barnet får uppskov ska hen anmälas på nytt till förskola.

På grund av handikapp eller sjukdom kan läroplikten träda i kraft ett år tidigare, dvs. då barnet fyller 6 år, och pågå i 11 år. Barn med förlängd läroplikt har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning redan under det år barnet fyller fem. I Vanda gäller den förlängda läroplikten bland annat barn med hörsel- eller synskada, rörelsehindrade eller utvecklingsstörda barn.

Ett barn kan inleda sin skolgång redan som sexåring även i sådana fall att barnet har tillräckliga färdigheter för att klara av skolgången. I praktiken är det ganska få sexåringar som har alla de färdigheter som behövs i skolan. Om vårdnadshavarna vill utreda om barnet kan börja skola ett år tidigare, ska de låta utföra en psykologisk undersökning av barnet. Undersökningarna är avgiftsbelagda och utförs privat. Det lönar sig även att fylla i en förskoleansökan.

Tilläggsuppgifter:
Skolornas förskolelärare
Skolpsykologen, 0400 765 731

Nyheter

Twitter