Barnfamiljers välbefinnande har utretts med hjälp av artificiell intelligens och sakkunniguppgifter i sex kommuner

I det riksomfattande projektet om en avancerad analys för barnfamiljer (LEA) har en unik lägesbild skapats av barnfamiljernas välbefinnande i Tammerfors, Ylöjärvi, Vanda, Björneborg, Vasa och Laihela. Materialet har samlats in ur tio riksomfattande registerkällor och omfattar sammanlagt närmare 80 000 barnfamiljer från sex kommuner.

I projektet som utreder välfärdsskillnaderna mellan barn, unga och barnfamiljer försökte man ta fram nya verksamhetsmodeller baserade på uppgifterna om läget för att kunna utveckla tjänster för barnfamiljer. Någon motsvarande analys har inte gjorts tidigare.

Vad lärde vi oss om barnfamiljerna i Vanda?

Lägesbilden förstärker uppfattningen om Vanda som en trygg och säker kommun för barnfamiljer. I Vandas mångformiga familjer finns generellt sett vanligtvis barn i olika åldrar.

- Ofta upprätthåller familjerna sunda levnadssätt och familjerna har goda resurser att ta hand om sina barn, berättar Oskari Savisalo, projektsakkunnig.

I Vanda förknippas fördelningen av barnfamiljernas välbefinnande med regionala särdrag i de olika områdena. I befolkningskoncentrationerna är det vanligare med en mångfald av livssituationer och ett större servicebehov än i glesbygden där välfärden ofta baserar sig på höga socioekonomiska faktorer. Ett systemiskt servicebehov, användningen av socialtjänster och arbetslöshetsproblem framhävs särskilt i områden längs järnvägen med många invånare.

En analys av lägesbilden ger en möjlighet att på fenomennivå undersöka barnfamiljers situation i olika områden i Vanda. Den information om familjerna och områdena man fått fram tillsammans med sakkunniga möjliggör allokering av serviceresurser och yrkesmässiga resurser.

Utvecklingsarbete som är betydelsefullt för samhället

I projektet som utreder välfärdsskillnaderna mellan barnfamiljer försökte man få fram nya verksamhetsmodeller för kunskapsledning. De insamlade uppgifterna är av särskild vikt för samhället, eftersom någon motsvarande analys inte har gjorts tidigare. Projektets urval är betydande och omfattar närmare 80 000 barnfamiljer från sex kommuner. Av barnfamiljerna har de 100 vanligaste familjetyperna identifierats och de har delats in i tio grupper enligt servicebehovet.

Resultaten från analysen av barnfamiljernas lägesbild visar att barnfamiljernas mångfald medför nya krav på barnfamiljernas servicesystem. Över en tredjedel av familjerna behöver stöd av ett socialt nätverk och drygt 10 procent behöver multiprofessionellt stöd i stället för fristående tjänster.

- Lägesbilden hjälper att identifiera mängden och karaktären av servicebehoven i olika områden. Kommunerna kan inte bygga upp sina servicenätverk endast utifrån antalet familjer, utan kommunerna måste förstå mångfalden av tjänster och servicebehov, berättar Petri Takala, ledande konsult vid Gofore.

Projektets material har behandlats endast på befolkningsnivå per stad och i postnummerområdena. Det går inte att identifiera enskilda familjer utifrån uppgifterna, utan informationen sammanställs på befolkningsnivå. I och med att man dragit nytta av uppgifter om barnfamiljer, har en etisk utvärdering varit en del av projektet hela tiden.

Uppgifter om barnfamiljer ger stöd i att rikta och utveckla tjänster

En aktuell lägesbild av barnfamiljernas välbefinnande gör det möjligt att bättre kunna ordna, organisera och leda tjänster.

- Ett arbete av typen Avancerad analys för barnfamiljer ger en länge eftertraktad ny och klar lägesbild av familjernas situation. Nu behövs också handlingar kommenterar Jenni Airaksinen, lektor i ledning av kommuner och regioner vid Tammerfors universitet.

Med hjälp av uppgifterna om barnfamiljer har man skapat en gemensam uppfattning om barnfamiljernas situation i kommunerna. Uppgifterna synliggör identifierade teman i klientarbetet och underlättar utvecklingen av tjänster i en riktning som garanterar alla kommuninvånare likvärdiga möjligheter att använda tjänsterna. Uppgifterna om barnfamiljerna synliggör också servicebehov som tidigare dolt sig bakom medelvärdena.

Här hittar du projektets detaljerade resultat och publicerat material:

Du kan studera projektets detaljerade resultat i den bifogade resultatbilagan.

LEA-projektet (Avancerad analys i den kunskapsbaserade ledningen av servicen för barnfamiljer inom kommunorganisationen) har för utvecklingsarbetet beviljats statsunderstöd ur incitamentssystemet för digitalisering i kommunerna från finansministeriet för åren 2020−2021. Det riksomfattande LEA-projektet genomfördes i fyra delprojekt: Vasa−Laihela, Tammerfors−Ylöjärvi, Vanda och Björneborg. Tammerfors administrerar det gemensamma projektet och har ansvaret för ekonomin. Gofore Oyj ansvarade för processen med att genomföra projektet och för hanteringen av innehållet.

Läs projektleverantören Gofore OYJ:s nyhet om ämnet.

Publicerat: 25.11.2021 
(redigerad: )

Nyheter