Coronatidens verkningar syns särskilt i att flickors välbefinnande har försämrats

Betydligt fler ungdomar i Vanda än tidigare känner sig ångestfyllda och ensamma. Största delen av barnen och ungdomarna i Vanda är ändå fortfarande nöjda med sitt liv. Uppgifterna framgår av resultaten i den nyaste enkäten om Hälsa i skolan, som publicerades av THL 17.9.2021.

Av ungdomarna i Vanda är det betydligt oftare flickorna än pojkarna som berättar att de upplever måttlig eller svår ångest. Av alla flickor som studerar i högstadiet och på andra stadiet berättar var tredje (omkring 28–35 %) att de lider av måttlig eller svår ångest medan siffran för pojkarna är omkring 7 %. Flickornas ångest har ökat kraftigare än pojkarnas efter föregående enkät som genomfördes år 2019.

– Ungdomarna känner sig oftare än tidigare utmattade, ensamma och upplever att de har ett svagt hälsotillstånd, säger Sofia Joenpelto som är specialsakkunnig inom elevhälsan i Vanda. Flickorna känner sig oftare ensamma än pojkarna och studerandena på andra stadier oftare än eleverna i grundskolan. Omkring var femte flicka som studerar i högstadiet eller gymnasiet upplevde sig själv som ensam. Drygt var fjärde av ungdomarna upplever att de har ett medelgott eller dåligt hälsotillstånd, då omkring var femte av ungdomarna upplevde detta för två år sedan. Högstadieeleverna och studerandena på andra stadiet berättade oftare att de upplever skoltrötthet än vad de gjorde i den tidigare enkäten. Skoltrötthet är det mest vanliga och den har ökat kraftigast bland fickor som studerar i högstadiet och gymnasiet, av vilka redan omkring var tredje berättar att det upplever skoltrötthet.

Ungdomarna i Vanda nöjda med sitt liv

– Bland resultaten i enkäten Hälsa i skolan finns också mycket att glädja sig över, säger Sofia. Största delen av barnen (84 %) och ungdomarna (66 %) i Vanda är nöjda med sitt liv. Barnens och ungdomarnas upplevelse av att vara nöjda med sitt liv har ändå minskat tydligt i jämförelse med för två år sedan, då omkring 89 % av barnen och omkring 75 % av ungdomarna var nöjda med sitt liv. Pojkarna är oftare nöjda med sitt liv än flickorna och deras nöjdhet har sjunkit mindre än flickornas.

Allt fler ungdomar i Vanda berättar att de upplevt sexuellt ofredande

Ungefär var tredje studerande i högstadiet och på andra stadiet berättade att de upplevt trakasserande sexuella förslag och ofredande under det senaste året. Könsskillnaden var betydande i frågan, ungefär hälften (49 %) av flickorna i högstadiet och över drygt hälften (56 och 65 %) av flickorna på andra stadiet berättade att de upplevt ofredande eller fått olika förslag. Omkring tio procent av pojkarna hade samma upplevelse. Vanligast är det att ungdomarna upplever ofredande eller får olika förslag på internet eller i telefonen och på offentliga platser eller i offentliga utrymmen.

Vardagen löper bra trots undantagsförhållandena under pandemin

– Trots undantagsförhållandena under epidemitiden ser barnen och ungdomarna i Vanda ut att ha många saker i sitt liv som bär upp välbefinnandet, sammanfattar Sofia. Nästan alla barn och ungdomar i Vanda har minst en hobby i veckan. Likaså har så gott som alla barn och ungdomar minst en nära vän. Största delen av ungdomarna upplever sig höra till en grupp eller gemenskap som är viktig för dem själva.

Vad är enkäten Hälsa i skolan?

Enkäten Hälsa i skolan genomförs vart annat år för barn i klasserna 4 och 5 och ungdomar som går i klasserna 8 och 9 i grundskolan samt årskurserna 1 och 2 i gymnasiet och i yrkesskola. I år besvarades Enkäten Hälsa i skolan i Vanda av 79 % elever i klasserna 4 och 5 i Vanda, av 65 % elever i klasserna 8 och 9, av 70 % studerande i årskurserna 1 och 2 i gymnasiet och av cirka 13–14 % yrkesstuderande ungdomar under 21 år.

Mer om resultaten från enkäten Hälsa i skolan finns i THL:s elektroniska resultatservice och huvudstadsregionens kommuners gemensamma webbinarium enkäten Hälsa i skolan 4.11 (på finska)

Publicerat: 6.10.2021 
(redigerad: )

Nyheter