Beredningen av ett nytt flygmuseum fortsätter

Vanda stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 15.6.2021 fortsätta beredningen med avseende på ett nytt flygmuseum i Aviapolis i Vanda.

Vanda stad och Stiftelsen för Finlands Flygmuseum har tillsammans berett projektet Det nya flygmuseet som gör det möjligt för Finlands flygmuseum att modernisera verksamheten och samtidigt stärka museets ställning som utställningscentrum för det nationella ansvarsmuseet. Flygmuseets nuvarande museilokaler är funktionellt och tekniskt i slutet av sin livscykel och fastighetens markarrendeavtal löper ut år 2028.

Att uppföra en ny museibyggnad och förnya flygmuseets verksamhet förutsätter att både staten och Vanda stad understöder projektet ekonomiskt. Eftersom det är fråga om ett betydande projekt med tanke på hela stadens livskraft fördes ärendet till stadsstyrelsen för närmare riktlinjer.

Stadens arbete kring ansvarsfullhet fortsätter

I Vanda arbetar man hårt med att främja en hållbar utveckling och nu börjar staden på frivillig basis rapportera till FN om hur verksamheten utfallit med rapporter på stadsnivå. Vandas första Voluntary Local Review-rapport publiceras i sommar och rapporter utarbetas därefter vartannat år.

Vanda ansluter sig till EU:s Green City Accord, överenskommelsen om gröna städer. Green City Accord (GCA) är Europeiska kommissionens initiativ som har som mål att förbättra miljöns hälsosamhet i städerna. Genom att underteckna överenskommelsen förbinder sig städerna i Europa till att söka lösningar på de mest brådskande miljöutmaningarna och främja ekologisk hållbarhet.

Övriga frågor

Biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde Hannu Penttilä går i pension 1.9.2021. Ansökningstiden till tjänsten som biträdande stadsdirektör är 20.8–16.9.2021.

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram en detaljplan och en detaljplaneändring för Kivistös Snökvarts med vilka Kivistö centrum utvidgas till det ännu obebyggda området söder om Ringbanan. Samtidigt möjliggörs uppförande av hem för omkring 1 200 invånare, två daghem, en hundpark och annan centrumservice.

Stadsstyrelsen godkände den justerade behovsutredningen för välfärdscentret i Dickursby.

Publicerat: 17.6.2021 
(redigerad: )

Nyheter