Sektionen godkände planen för det tvååriga förskoleförsöket och utvärderade sitt arbete

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion godkände under sitt möte 8.6.2021 läroplanen för det tvååriga förskoleförsöket i Vanda. Försöket inleds i augusti 2021.

Eva-Lotta Skogberg, sakkunnig inom småbarnspedagogik, uppdaterade sektionen om försöket med tvåårig förskoleundervisning i Vanda. Försöket är nationellt och Vanda är en av de kommuner som undervisnings- och kulturministeriet beslutat att deltar.

Ministeriet har utsett enheterna och barnen som deltar. Vanda deltar sammanlagt 26 daghem, varav Dickursby daghem är det enda svenskspråkiga. Försöket är kopplat till ett forskningsprojekt inom vilket man kommer att följa upp försöket. Ungefär 500 Vandabarn födda 2016 deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning under det kommande verksamhetsåret och kring 2200 barn hör till kontrollgruppen. De barn som hör till kontrollgruppen deltar inte i den tvååriga förskoleundervisningen men de följs upp inom ramen för forskningsprojektet.

Syftet med försöket är att:

  • stärka jämlikheten i utbildningen
  • utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag
  • utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen
  • utreda familjernas serviceval
  • få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla

I Vandas läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning prioriteras kamratrelationer och grupptillhörighet samt lärande genom lek, glädje och utforskande. Den tvååriga förskoleundervisningen ska skapa en enhetlig dag där lärandet är en helhetsbetonad process som sker överallt. Man fokuserar också på pedagogisk dokumentation, som är en central arbetsmetod för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i samspel med personalen, barnen och vårdnadshavarna.

En tvåårig förskoleundervisning möjliggör att man i större utsträckning kan prova på nya arbetssätt och metoder för att utveckla verksamheten. Läroplanen kommer således att leva under försökets gång och genom kontinuerligt pedagogiskt utvecklingsarbete utvecklar personalen läroplanen.

Sektionen godkände under sitt möte också planen för (ettårig) förskoleundervisning i Vanda.

En ny sektion inleder sitt arbete i höst

Eftersom den nuvarande sektionens mandatperiod lider mot sitt slut utvärderade medlemmarna det arbete de gjort under de senaste fyra åren. De granskade de beslut som fattats och för den kommande sektionen redogjorde de för de strategiska riktlinjer de utgått ifrån i sitt beslutsfattande. Inkommande höst inleder en ny sektion arbetet för den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken i Vanda.

Föredragningslistor och protokoll hittas på adressen paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 10.6.2021 
(redigerad: )

Nyheter