Sektionen behandlade behovsutredningen för Mårtensdals bildningsrum

Behovsutredningen för byggnadsprojektet Mårtensdals bildningsrum är klar och undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade den under sitt möte 13.4.2021.

Mårtensdals bildningsrum är ett byggnadskomplex som ska innehålla skola, småbarnspedagogik, för- och eftermiddagsverksamhet, musikinstitut, bibliotek och allmänna utrymmen för de svenskspråkiga i trakten. Mårtensdals bildningsrum bildar ett centrum för svenskspråkig verksamhet i västra Vanda. Byggnaden planeras att stå färdig år 2023.

Behovsutredningen för projektet är klar och till näst kommer den att behandlas i undervisningsnämnden och tekniska nämnden. Behovsutredningen gäller Mårtensdals skolas skolbyggnad (årskurserna 1-6) samt utvidgningen för daghemmet som byggs i samband med skolan. I skolans utrymmen görs ändringar så att de bättre tillämpar sig för de krav som den nya läroplanen ställer på undervisningen.

I skolbyggnaden görs också nödvändiga grundförbättringar och reparationer av bland annat golvytor och vattentak som förnyas. I skolans utrymmen beaktas även de behov ungdoms- och biblioteksverksamheten, musikinstitutet samt Folkhälsans morgon- och eftermiddagsklubbarna har.

Mårtensdals skolbyggnad utvidgas med en daghemsbyggnad för 140 barnplatser. Utvidgningen ersätter Daghemmet Timotejs utrymmen. I planeringen beaktas könsaspekt och i mån av möjlighet används könsmedveten budgetering.

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt föreslå för undervisningsnämnden att den godkänner behovsutredningen 6.4.2021 med kostnadskalkyler för Mårtensdals bildningsrum. Sektionen tillade i beslutet en önskan om att man i den fortsatta planeringen också beaktar behovet av ett större gymnastikutrymme som skulle gagna samtliga föreningar och invånare i området.

Kostnaderna för utvidgningen av skolan med daghemsbyggnaden är beräknad att uppgå till 7,47 miljoner euro och kostnaderna för grundförbättringar och reparationer av skolan har beräknats uppgå till 5,4 miljoner euro.

Föredragningslistor och protokoll hittas på adressen paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 16.4.2021 
(redigerad: )

Nyheter