Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion sammanträdde för andra gången i år

Under undervisningsnämndens svenska sektions sammanträde 3.3.2021 behandlades bl.a. försöket med tvåårig förskoleundervisning, svenskspråkiga servicens årsrapport 2020 och byggnadsprojektet i Mårtensdal.

Vanda är med i Undervisnings- och kulturministeriets försök med tvåårig förskoleundervisning. Utbildningsstyrelsen har publicerat grunderna för läroplanen för undervisningen och i Vanda jobbar man nu på den lokala läroplanen. Försöket kommer att gälla barn födda 2016 och 2017. Försöket gäller inte alla Vandas förskolor, de deltagande enheterna väljs av ministeriet och de familjer som berörs kommer att bli kontaktade direkt per post. Syftet med försöket är enligt utbildningsstyrelsen att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen samt utreda familjernas serviceval.

Direktör Anders Vikström presenterade också den svenskspråkiga servicens årsrapport. Året som visade sig bli exceptionellt på många sätt började med en organisationsförändring och nya serviceområden. Inom det svenskspråkiga serviceområdet anställde man en koordinator, Nicole Mattsson, som trots distansarbete har fått mycket till stånd under sitt första år i uppgiften. Hon har bl.a. arbetat med delaktigheten för byggnadsprojektet i Mårtensdal och samlat in personalens, föräldrars, barnens och invånarnas önskemål och behov.

Trots pandemin och dess medförande restriktioner och förändringar har det pedagogiska utvecklingsarbetet i Vandas svenskspråkiga skolor och daghem fortsatt. I grundskolan och gymnasiet jobbade man vidare med Challenging learning-projektet och i gymnasiet inleddes arbetet gällande den utvidgade läroplikten. Därtill fortsatte arbetet med den nya läroplanen som tas i bruk i gymnasiet i höst.

Sektionen fick också en lägesuppdatering gällande byggnadsprojektet i Mårtensdal. Projektet har fått namnet Mårtensdals bildningsrum. Behovsutredningen för projektet planeras bli färdig inom en månad och då kommer ärendet att tas upp igen. Mårtensdals bildningsrum kommer förutom skola och småbarnspedagogik och förskola att innefatta det svenskspråkiga musikinstitutet, biblioteksverksamhet, eftermiddagsverksamhet för skolever och ungdomsverksamhet.

Fler sökande till åk 7 i Helsinge än väntat

Sektionen beslöt att höja antalet elever som kan antas till Helsinge skolas årskurs 7 inkommande läsår från 96 till 109. Orsaken är att fler elever än beräknat från andra kommuner har sökt till skolan. Elever från andra kommuner kan antas till skolor i Vanda förutsatt att kommunerna har avtalat om detta och att det finns plats i skolorna efter att Vandaelever intagits.

Föredragningslistor och protokoll hittas på adressen paatokset.vantaa.fi

Tilläggsuppgifter:
Direktören för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Publicerat: 5.3.2021 
(redigerad: )

Nyheter