Personalen berömdes i småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens kundenkät

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda genomförde i månadsskiftet oktober–november (19.10–8.11.2020) en gemensam kundenkät för vårdnadshavare till barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller förskoleundervisning. Kundenkäten skickades till nästan 60 000 vårdnadshavare med barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik. Sammanlagt 15 269 svar inkom.

Genom enkäten kartlades barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt deras utvecklingsönskemål.

Den förra enkäten från år 2017 förnyades i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen, vårdnadshavarna och de anställda. Enkäten förkortades något och frågor till barnen togs med.

Enkäten kunde besvaras på svenska, finska, engelska, estniska, ryska, arabiska och somaliska. Innolink Research Oy ansvarade för det tekniska genomförandet av enkäten.

Barnen trivs i småbarnspedagogiken och förskolan

De högsta betygen gavs för barnens trivsel och personalen i småbarnspedagogiken och förskolan. Barnen och vårdnadshavarna upplevde också att barnen har bra och tillräckliga kamratrelationer i småbarnspedagogiken och förskolan.

Enligt svaren kunde kommunerna utveckla barnens möjligheter att delta i planeringen av verksamhetens innehåll samt hanteringen av respons, idéer och önskemål från föräldrarna. Enligt resultaten av enkäten finns också utrymme för förbättring i fråga om ännu mångsidigare användning av olika lärmiljöer utöver platsen för småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen.

De gemensamma resultaten från kundenkäten offentliggjordes vid ett tillfälle som direktsändes från Helsingfors stadshus den 13 januari 2021. En sammanfattning av enkätresultaten finns på den här vanda.fi-sidan. Resultaten gås igenom tillsammans med vårdnadshavarna vid de småbarnspedagogiska enheterna. Resultaten från enkäten utnyttjas för att utveckla verksamheten.

I Vanda är resultaten glädjande och lägger grunden för fortsatt utveckling

Vandas resultat skiljer sig inte mycket från huvudstadsregionen resultat, och vårdnadshavare i Vanda är i huvudsak nöjda med småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten. Småbarnspedagogiken fick skolvitsordet 8,8 av vårdnadshavarna. Resultatet är nästan det samma som i den tidigare undersökningen som genomfördes 2017. Vårdnadshavare runtom i Vanda var överens om detta, då de regionala skillnaderna i resultaten är små.

Det exceptionella året har medfört bl.a. kommunikationsutmaningar och Vanda har ökat sin flerspråkiga kommunikation med vårdnadshavarna under hela pandemin. Det är positivt att resultaten i enkäten visar att vårdnadshavarna upplever att kommunikationen varit tillräcklig och pålitlig.

I Vanda har man inom småbarnspedagogiken i många år satsat på att utnyttja lärmiljöer mångsidigt både inomhus och utomhus. Fokus har varit på bl.a. fysisk aktivitet samt digitala verktyg. Det är glädjande att resultaten i enkäten visar att vårdnadshavare upplever att barnens lärmiljöer utnyttjas mångsidigt. Samma sak återspeglades i barnens svar där skogsutflykter och gymnastik hörde till favoriterna.

Knappa 2000 vårdnadshavare i Vanda svarade på enkäten och svarsprocenten blev 15 %. Undersökningens resultat kommer att behandlas i småbarnspedagogikens ledningsgrupper på kommunnivå samt i enheternas egna ledningsgrupper. Enheterna kommer under våren att behandla resultaten och utvecklingsmålen med vårdnadshavarna. Vandas småbarnspedagogik tackar alla vårdnadshavare som svarat på enkäten!

Mer information ges av

Vanda:

Direktör för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström, anders.vikstrom@vantaa.fi, 043 825 7442
Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä, mikko.makela@vantaa.fi, 0503417386

Helsingfors:

Chef för den svenska småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, 09 310 73014
Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, 09 310 43368

Esbo:

Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström, barbro.hogstrom@espoo.fi, 050 351 1497
Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila, virpi.mattila@espoo.fi, 09 816 23300

Grankulla:

Chef för småbarnsfostran Annika Hiitola, annika.hiitola@kauniainen.fi, 050 341 6269
Chef för förskole- och småbarnspedagogisk enhet Paula Somila, paula.somila@kauniainen.fi, 050 341 5313

Publicerat: 13.1.2021 
(redigerad: )

Nyheter