Fullmäktige diskuterade Vandabornas social- och hälsovårdstjänster

Vanda stadsfullmäktige antecknade social- och patientombudsmannens rapport om verksamhetsåren 2019 och 2020 för kännedom vid sitt sammanträde 14.12. Social- och patientombudsmannen är en oberoende aktör i självständig arbetstagarställning, vars arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

År 2019 kontaktades social- och patientombudsmannen i Vanda omkring 2 000 gånger. I år har COVID-19-pandemin avspeglats på verksamheten, bland annat som ett ökat antal frågor som gäller lagligheten hos restriktioner och rekommendationer. Före coronavirusepidemin gällde kontakterna om socialvård oftast äldreomsorg. Antalet frågor som gäller grundläggande utkomststöd minskade jämfört med tidigare år. För hälsovårdens del gällde kontakterna oftast att man inte får kontakt med hälsovården.

Coronavirusepidemin har inneburit att vårdskulden ökat och tidsgränserna för den specialiserade sjukvårdens vårdgaranti överskridits i hela landet. I slutet av år 2020 ledde dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo till att social- och patientombudsmannen kontaktades i några fall. Frågor i anslutning till dataskydd har upprepade gånger tagits upp i social- och patientombudsmannens rapporter under de gångna tjugo åren.

Uppföljning av de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna

Rapporten om uppföljningen av Vandas mark- och bostadspolitiska riktlinjer som antecknades för kännedom väckte också en livlig diskussion och ledde till ett uttalande till protokollet. Vandas mål är en långsiktig och fungerande mark- och bostadspolitik som styr stadens tillväxt. Vanda vill trygga den sociala integreringen i sina områden och skapa förutsättningar för näringslivet och tillväxten av arbetsplatser. Framför allt vill man säkerställa en tillräcklig och mångsidig bostadsproduktion till rimligt pris.

De mark- och bostadspolitiska riktlinjerna bygger på de verksamhetsprinciper som staden redan tidigare fattat beslut om och som är i bruk, vilka sammanfördes till en helhet där principerna stöder varandra.

Riktlinjernas mål och målbilder överlappar de prioriteringsområden som man fattat beslut om i strategin för fullmäktigeperioden. Dessa är ett klimatneutralt Vanda 2030, förtätning av staden samtidigt som vi värnar om den närliggande naturen, främjande av invånarnas välfärd, ökning stadens livskraft och attraktionskraft och tryggande av den ekonomiska balansen.

Valet till tjänsten som stadsrevisor i Vanda bordlades

Stadsfullmäktige beslutade att bordlägga tillsättandet av tjänsten som stadsrevisor. Det görs en extern revision om urvalsprocessen, som anknyter sig till processen – inte till den person som föreslagits bli vald.

Fullmäktige godkände följande detaljplaner:

Tavastby, Sandbacksvägen 15: den tidigare bussvändplatsen och gång- och cykelleden samt det övriga gatuområdet ändras till tre egnahemstomter.

Skattmans, Annefred södra: området placeras urbana bostadskvarter för cirka 1200 invånare, allaktivitetsbyggnaden Atomi, parkområden samt gatu- och torgområden.

Publicerat: 17.12.2020 
(redigerad: )

Nyheter