På samma sida – Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla med förenade krafter mot våld i skolan

Med sin kampanj vill städerna visa att de står i enad front på barnens och de ungas sida mot mobbning.

Huvudstadsregionens kommuner förenar sina krafter och sitt kunnande för att bekämpa mobbning och våld i skolan och på fritiden. Kampanjen med namnet På samma sida stöds av Helsingfors, Västra Nylands och Östra Nylands poliser samt av Polisstyrelsen och inrikesministeriet.

”Det är vår allas uppgift att förhindra mobbning. Vi vuxna blundar inte för mobbning och våld, vi tittar inte heller bort. Det får inte finnas någon tröskel alls för att ingripa i mobbning”, säger Katri Kalske, biträdande stadsdirektör i Vanda.

Mobbning och våld samt hot om dem lämnar alltid spår. Därför får inte ett enda fall ske i det fördolda utan ska alltid utredas. De vuxna bör också ha tid för att bemöta de unga i deras vardag, för att verkligen bry sig och för att fråga hur det står till.

”Det förebyggande arbetet har pågått i flera år i Esbo och det är vår allas uppgift att ingripa i mobbning. Det är viktigt att de unga känner till skolans gemensamma spelregler och vem de kan vända sig till i händelse av mobbning. Vi uppmanar de unga att vända sig till en trygg vuxen om de har bekymmer. En trygg vuxen kan vara till exempel barnets vårdnadshavare eller någon i skolpersonalen, som lyssnar och hjälper med att lösa situationen”, konstaterar Harri Rinta-aho, som är direktör för Esbo stads bildningssektor.

Mobbning ska tas på allvar av de vuxna

På polishåll betonar man att en vuxen ska ta ett barn som berättar om skolmobbning på allvar.

”I dagens värld är mobbning framför allt utfrysning och psykiskt våld, men mobbningen kan också trappas upp och uppfylla rekvisitet för ett brott, om det rör sig om till exempel misshandel eller olaga hot. Det är med andra ord fråga om mycket allvarliga saker”, påminner Simo Kauppinen, kriminalkommissarie vid Östra Nylands polisinrättning.  

”Mobbare brukar försvara sig med att det endast var ett ”skämt”. ”Skämt” av det här slaget kan emellertid få långvariga följder både för den mobbade och mobbaren. Man ska komma ihåg att minderåriga barn är också skadeståndsskyldiga. Föräldrarna ska gärna ta upp det här med sina barn – så att budskapet går fram”, fortsätter Kauppinen. 

Förebyggande åtgärder i bruk

Mobbning i skolan och på fritiden kan förebyggas och förhindras med rätt slags färdigheter, till exempel emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter samt social kompetens. Det är viktigt att barnen och de unga lär sig de här färdigheterna. Helsingfors, Esbo och Vanda har alla en egen modell och verktygslåda som skolorna kan utnyttja.

”Helsingfors har ett antimobbningsprogram (AMP13), i vilket man satsar på att förebygga mobbning genom att lära ut emotionella färdigheter och social kompetens, följa med elevernas välmående med diverse mätare och se över gruppbildningen då en ny elev börjar i en klass. De långvarigaste mobbningsfallen reds ut tillsammans med den tredje sektorn, polisen och till exempel ungdomsarbetet och medlingsverksamheten”, berättar Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning vid Helsingfors stad.

Helsingfors, Esbos, Vandas och Grankullas gemensamma antimobbningskampanj på sociala medier mot våld i skolan pågår ända till slutet av läsåret. Under året berättar städerna om det arbete som utförs i syfte att förebygga och ingripa i mobbning, t.ex. utifrån myndighetssamarbetets, ungdomsarbetets eller den psykiska hälsovårdens perspektiv.

För att synliggöra kampanjen används hashtaggen #påsammasida, som möjliggör sammanställning av relaterade teman och sammanföring av städerna. Det långsiktiga målet är att involvera de samhällsaktörer som samarbetar med skolan och vårdnadshavarna i antimobbningsarbetet. Det att man vägrar att mobba ska göras till ett modigt och eftersträvansvärt val.

”Genom att samarbeta på samma sida med föräldrarna och andra aktörer kan vi stoppa mobbning och förbättra de ungas välmående både i skolan och på fritiden”, betonar städerna.

Publicerat: 10.12.2020 
(redigerad: )

Nyheter