Jobbsökande på ett rekryevenemang

Kommunerna i huvudstadsregionen förbereder sig för att ta emot 90 000 arbetssökande från TE-byrån

Kommunerna i huvudstadsregionen förbereder sig i rask takt för kommunernas försök till ökad sysselsättning som ska starta i hela landet vid årsskiftet. Vid kommunförsöken övergår ansvaret för tjänster för arbetssökande till kommunen för försökstiden 1.1.2021–30.6.2023. Arbets- och näringsbyråns samt kommunernas arbetskraft, lokaler och finansiering förenas. Av kommunerna i huvudstadsregionen fungerar Helsingfors och Esbo som egna försöksområden och Vanda-Kervo som ett gemensamt försöksområde. Kommunförsöken börjar om försökslagen blir godkänd i riksdagen i december 2020.

Syftet med de kommunförsök som ska startas i början av året är att arbetssökande får just de tjänster som de behöver i rätt tid och på en gång. Man vill i synnerhet göra det lättare för arbetssökande som varit arbetslösa i längre tid och har svårt att få jobb samt unga och utlänningar att få arbete, utbildning och tjänster. Målet är att arbetssökande och företag ska ha ett större och bättre urval av tjänster samt få mer individuell service än tidigare. I princip erbjuds lagstadgade tjänster och kommunernas egna tjänster på vanligt sätt, men man vill även göra det möjligt att på nya sätt hitta kompetent arbetskraft genom att utveckla tjänster och nya servicemodeller.

Kommunförsöken och kunder

På försöksorterna är kommunförsöken avsedda för de arbetslösa och de arbetssökande som inte är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning. Målgruppen omfattar dessutom alla under 30-åriga arbetssökande och alla invandrare som är arbetslösa eller arbetssökande på arbets- och näringsbyråer på försöksorterna. Det är försöksorten som erbjuder dessa kundgrupper offentliga arbetskrafts- och företagstjänster (arbets- och näringstjänster). De arbetssökande som övergår till kommunernas ansvar kommer personligen att bli informerade om saken i januari.

Även om tjänsterna för arbetssökande kommer att erbjudas av kommunen kommer arbetssökande även framöver att sköta vissa ärenden med arbets- och näringsbyrån. Till exempel arbetssökande ska fortfarande anmäla sig på arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån väljer vilka arbetssökande som ska vara med i kommunförsöken. Det kräver alltså inga åtgärder av arbetssökande att kunder övergår från arbets- och näringsbyrån till kommunförsöken.

Mer individuell service och styrka från nätverk

Vid kommunförsök erbjuder man arbetssökande smidigare än förr förutom arbets- och näringstjänster även tjänster från kommuner, staten samt den privata och tredje sektorn. Tjänster från nätverk vill man mer och mer effektivt anpassa efter arbetssökandes individuella servicebehov. Tjänsterna omfattar stöd för företagsamhet och sysselsättning samt utbildnings-, social- och hälsovårdstjänster. På det praktiska planet syns detta till exempel i form av utbildningar som skräddarsys för att utveckla kunnandet.

Nästan 50 000 kunder övergår till sysselsättningstjänster i Helsingfors

Vid kommunförsök i Helsingfors erbjuds tjänster som kallas sysselsättningstjänster i Helsingfors. Till sysselsättningstjänsterna i Helsingfors övergår ca 49 500 arbetssökande kunder och 232 anställda från arbets- och näringsbyrån. Vid sysselsättningstjänsterna i Helsingfors kommer det att finnas sammanlagt ca 350 anställda av vilka ca 300 i huvudsak ska syssla med kundarbete och ledning av kundarbete. Resten ska syssla med stöd, planering och utveckling.

Sysselsättningstjänsterna i Helsingfors kommer att finnas på Kundgatan i Östra centrum, Bangårdsvägen i Böle samt på Viborgsgatan och Runebergsgatan i centrum. De ungas Navigator-verksamhet fortsätter i Kampen och Servicetorget för sysselsättning i Böle där även arbets- och näringsbyråns serviceställe kommer att finnas kvar.

Vid sysselsättningstjänsterna i Helsingfors får arbetssökande till stöd för sysselsättning en egen ansvarig expert samt flera av stadens omfattande och branschövergripande tjänster. En individs arbetslöshet åtgärdas med rättidiga tjänster med betoning på utbildning och utveckling av det kunnande som individen behöver på arbetsmarknaden samt olika rehabiliteringstjänster. På så sätt tjänar Helsingfors även regionens affärsverksamhet genom att se till att det finns kompetent arbetskraft.

Esbo övertar tjänsterna för 18 000 arbetssökande

Kommunförsöken i Esbo genomförs av sysselsättningstjänsterna i Esbo stad. Försöken kallas Sysselsättning Esbo. Från arbets- och näringsbyrån till kommunförsöken i Esbo övergår ca 18 000 arbetssökande i Esbo. Kommunförsöken i Esbo kommer att ha ca 150 anställda. Av dessa kommer 86 från arbets- och näringsbyrån och resten från Esbo stad.

Kommunförsöken i Esbo fungerar i samma lokaler som arbets- och näringsbyrån i Esbo, på Officersgatan i Alberga. Strax intill finns också två andra kontor: Kommendörsgatan 5 och de ungas Navigator på Fågelbergavägen. Rådgivningstjänsterna med låg tröskel, till exempel startpunkten för de ungas Navigator, Servicetorget för sysselsättning samt ett rådgivningsställe för invandrare som kommer att öppnas 2021 finns i köpcentrumet Iso Omena.

Förutom arbetskraftstjänster erbjuder Esbo arbetssökande hälsovårds- och socialtjänster. Arbetssökande får möjligheter att utveckla sitt kunnande bl.a. på Omnia och Metropolia. Företagstjänster erbjuds av företagsservicenätverket Business Espoo. Egna tränare träffar arbetssökande personligen och via nätet. Rekryteringstillfällen ordnas även på nätet. Till hjälp för arbetssökande finns chat, telefonrådgivning och elektroniska tjänster.

Till kommunförsöken i Vanda-Kervo går ca 21 000 arbetssökande

Från början av 2021 erbjuds arbetssökande i Vanda och Kervo sysselsättningstjänster med ett gemensamt namn: Sysselsättningstjänster i Vanda och Kervo. I januari 2021 är det ca 20 600 kunder som övergår till dessa tjänster. För kommunförsöken får man knappt 100 anställda från arbets- och näringstjänsterna, och därefter blir det sammanlagt 145 personer som vid sysselsättningstjänsterna i Vanda och Kervo sköter kommunförsök i olika befattningar. Av dessa är ca 80 egna tränare.

Kommunförsöken i Vanda-Kervo betjänar kunder i centrum av Dickursby på Fernissagatan där även arbets- och näringsbyrån finns. De ungas Navigator finns i närheten, på Näckrosvägen på andra sidan järnvägen, i de ungas allaktivitetslokal Liito. Kontoret i Kervo finns i Kauppalantalo på Aleksis Kiven tie, och Navigatorns lokaler finns i hörnet av stadshuset (Kauppakaari 11).

Vid kommunförsöken i Vanda-Kervo satsar man speciellt på individuell kundservice och hur kunden ska börja söka jobb. Varje kund får en egen tränare att diskutera sin situation med personligen. Det är i synnerhet unga arbetssökande som sysselsättningstjänsterna i Vanda och Kervo vill komma i kontakt med och erbjuda dem positiva framtidsperspektiv och en väg till arbete eller utbildning. Av försöksområdets kunder är hälften utlänningar. För deras behov utvecklar och moderniserar man serviceutbudet.

Ett landsomfattande projekt

Kommunernas försök till ökad sysselsättning är ett landsomfattande projekt vars syfte är att överföra ansvaret för att ordna en del av de offentliga arbetskraftstjänsterna från staten till försökskommuner och kommungrupper. Kommunförsöken kommer att ordnas från 1.1.2021 till 30.6.2023. Kommunförsöken börjar om försökslagen blir godkänd i riksdagen i december 2020.

Eftersom både enskilda kommuner och områden som består av flera kommuner kommer att delta i försöken kommer man vid kommunförsöken att tala om försöksområden. Av kommunerna i huvudstadsregionen ska Helsingfors och Esbo fungera som egna försöksområden och Vanda-Kervo som ett gemensamt försöksområde. I Nyland kommer Raseborg-Hangö och Borgå att delta. Sammanlagt 26 försökskommuner och -områden blev godkända och 125 kommuner deltar. Några av kommunerna och försöksområdena kom med under hösten 2020. Dessa försöksområden som kom med senare påbörjar sina kommunförsök först så sent som 1.3.2021.

Regeringen anger huvuddragen i arbetskraftspolitikens bestående struktur under regeringsperioden.

Läs mera
tem.fi/sv/sysselsattningsforsoken
kuntaliitto.fi/kuntakokeilut-2020 på finska
eduskunta.fi - Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta på finska

Publicerat: 20.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter