DigiOne – fem städer startar unikt samarbete inom utbildning

Lapsi leikkii paperilennokilla.

Syftet med samarbetet DigiOne är att skapa en nationell digital serviceplattform som samlar ihop service och tjänster i samband med inlärning och utbildning. Man vill att ett ekosystem för utbildning ska bildas runt serviceplattformen och att alla aktörer inom utbildningssektorn ska kunna vara med i detta ekosystem. Vi vill tillsammans främja framtidens inlärning och likvärdiga utbildningsmöjligheter samt stödja en förändring i verksamhetskulturen och skapa välstånd långsiktigt.

DigiOne är ett samarbete startat av Vanda stad och finansierat av Business Finland. Samarbetet innebär att man bygger en användarvänlig och fungerande digital serviceplattform för utbildning. DigiOne är en nationell digital serviceplattform som samlar ihop system inom utbildning. I plattformen finns i användarvänlig ordning alla uppgifter, system och tjänster som används av lärare, lärande, rektorer, vårdnadshavare, administrationer och förvaltningar.

Städerna Esbo, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda samt Kuntien Tiera har ingått ett samarbetsavtal enligt vilket parterna ska utveckla och bygga en ny gemensam serviceplattform och ett ekosystem tillsammans, solidariskt jämlika och enligt en alliansmodell. Syftet är att skapa en helhet som utvidgar sig till en landsomfattande lösning. Senare kan alla utbildningsanordnare välja att stegvis ansluta sig till serviceplattformen och ekosystemet.

– DigiOne är ett betydelsefullt och unikt exempel på samarbete mellan städer. Vi skapar tillsammans en grund för service, tjänster, inlärning och välstånd i samband med utbildning i framtiden, konstaterar Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

Med i serviceplattformen vill man ha så många service- och systemleverantörer, kommuner och städer samt övriga relevanta aktörer som möjligt. Runt den digitala serviceplattformen vill man skapa ett på utbildning inriktat ekosystem som täcker service och tjänster för ett helt levnadslopp. Under projektets lopp levereras tjänster för den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Målsättningen är att senare skapa tjänster för småbarnsfostran och yrkesutbildning för att säkra kontinuitet i inlärningen.

Bakom behovet av utveckling ligger de förändringar som läroplaner kräver och de nya och snabbt avancerande möjligheter som digitaliseringen fört med sig och som blivit allt viktigare i och med de undantagsförhållanden som började i mars 2020. Det kommer att bli viktigare än förr att information förmedlas mellan olika tjänster och att det finns information för ledarskap, beslutsfattande och forskning.

Ekosystemet i DigiOne är till nytta för alla aktörer

DigiOne är till nytta för alla parter i ekosystemet därför att man medan serviceplattformen byggs beaktar kommunanvändarnas behov och serviceleverantörernas förväntningar samt erbjuder tredje parter, till exempel serviceleverantörer, en enhetlig serviceplattform som i stor utsträckning används av kommunerna.

– DigiOne är ett betydelsefullt projekt med vilket man kan främja digitalisering av undervisning och inlärning samt informationssamverkan. Projektet berikar även debatten på nationell nivå. Det är fint att DigiOne byggs i långtgående samarbete med olika aktörer och intressentgrupper, konstaterar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Samarbetet mellan kommunerna möjliggör nya tjänster som drar nytta av digitalisering och förbättrar utbildningstjänsternas kvalitet. Med hjälp av nya tjänster och samarbete kan man även uppnå avsevärda totalbesparingar. Det är lättare att utnyttja fördelarna med digitalisering när kommunerna, i stället för att bygga egna plattformar och tjänster, sysslar med utveckling och gör anskaffningar tillsammans.

– Vi följer DigiOnes utveckling med intresse. Det är viktigt för oss att vi gemensamt kan skapa en vägkarta till digitalisering av och samverkan inom utbildning. För att få totalarkitekturen uppdaterad har vi därför utsett en arbetsgrupp där även representanter för DigiOne är med, konstaterar undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen.

Kuntien Tiera och handelsaktörer är med om att utveckla tjänster

De deltagande kommunerna och Kuntien Tiera utvecklar ekosystemet och serviceplattformen i DigiOne tillsammans med de serviceleverantörer som ingår i ekosystemet och senare kommer att konkurrensutsättas. För projektet erbjuder Kuntien Tiera sin integrationsplattform och det utvecklingsarbete som gjorts i samband med den. Tjänster som ska utvecklas kommer man att utveckla och testa aktivt tillsammans med slutanvändare.

– Inom kommunerna finns det behov av att reformera verksamhetsmodeller, utnyttja digitalisering bättre och förbättra kundservice och kundupplevelse. DigiOne är ett utmärkt exempel på detta, och därför ser vi fram emot samarbetet med intresse, konstaterar Kuntien Tieras verkställande direktör Jyrki Halttunen.

När projektet slutar år 2023 och man övergår till vidareutveckling och upprätthållande överförs äganderätten till serviceplattformen DigiOne och ansvaret för koordinering av ekosystemet till Kuntien Tiera.

http://www.digione.fi/

Publicerat: 11.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter