Social- och hälsovården uppmuntrar Vandabor att tala svenska

Chefen för kundhandledning på äldre- och handikappservicen Susanna Laine uppmuntrar speciellt de svenskspråkiga kunderna att våga använda sitt modersmål när de använder servicen. Hon påminner om att Vanda är en tvåspråkig kommun. Den svenskspråkiga servicen i äldre- och handikappservicen fortsätter även efter svenska veckan och tillsammans kan vi förbättra den. Hon önskar alla en trevlig svenska veckan.

Biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö förklarar att den svenskspråkiga befolkningen i Vanda är knappa 3 %. Trots det uppgår antalet svenskspråkiga till nästan 6 000. I samband med att svenska veckan firas vill social- och hälsovården uppmuntra kunderna att prata svenska i vården. Bara 1/3 av de svenskspråkiga kunderna begär service på svenska hos läkare och ännu färre begär service på svenska vid skötarmottagningen. De svenskspråkiga i Vanda ger hälsovården skolvitsordet 7 för service på eget modersmål. Personalen bemöter gärna kunderna på svenska och vill förbättra sina språkkunskaper, men för att kunna göra det behöver de kundernas hjälp och uppmuntran. Det är speciellt viktigt att hälso- och socialvårdskunder får tala sitt modersmål. Aronkytö konstaterar att vi tillsammans kan göra servicen bättre och önskar alla en glad svenska veckan!

Publicerat: 5.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter