Stadsfullmäktige godkände detaljplanen för det populära Hanaböle träsk

Hanaböle träsk, sommar 2020
Hanaböle träsk, sommar 2020.

Hanaböle träsk har blivit ett allt populärare friluftsområde på grund av den nya bron som leder till Sibbo storskog. Vanda stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen för området vid sitt sammanträde 19.10. I ändringen beaktas ökningen av antalet besökare.

I och med ändringen ökar antalet parkeringsplatser, och körförbindelserna görs säkrare. I närheten av stranden placeras byggnader som betjänar besökare och naturturismföretag samt nya skidspår och leder.

Stadsfullmäktige godkände också en detaljplaneändring för Friherrs som möjliggör byggande av ett bostadshus i åtta våningar på en tom parkeringstomt på Pikbrinken 3 i Råtorp. Den godkända detaljplaneändringen i Vandadalen resulterar i ett område för fristående småhus i två våningar i korsningen av Vandadalsvägen och Vindflöjeln.

Stadsfullmäktige informerades om den ekonomiska situationen som präglats av coronan

Stadsfullmäktige antecknade för kännedom den andra delårsöversikten från januari–augusti. Vandas folkmängd var i slutet av juli 2020 omkring 235 900, dvs. ökningen var 2 100 personer. Arbetslösheten började öka kraftigt till följd av coronakrisen. I slutet av juli 2020 var drygt 20 400 personer arbetslösa i Vanda och av dessa var cirka 30 procent permitterade.

Nya bygglov beviljades för närmare 3 400 bostäder. Antalet är nästan dubbelt så stort jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Bostadsproduktionen består, precis som under tidigare år, främst av bostäder i flervåningshus med ett och två rum.

Kommunalskatten i Vanda beräknas bli omkring 29 miljoner euro mindre än det budgeterade, huvudsakligen till följd av coronavirusepidemin.

Verksamhetsintäkterna ökar till 426,8 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 1 688,3 miljoner euro. Särskilt vinsterna från markförsäljning och mun- och tandhälsans försäljningsintäkter beräknas bli mindre än det budgeterade på grund av coronavirusepidemin. Verksamhetskostnaderna överskrider budgeten med cirka 27 miljoner euro. Utfallet för social- och hälsovårdens utgifter, exklusive den specialiserade sjukvården, förutspås bli 36,5 miljoner euro högre än budgeten, varav cirka 16,3 miljoner euro utgörs av tilläggsutgifter på grund av coronavirusepidemin. HRT:s kommunandel förutspås överskrida budgeten med 14 miljoner euro också på grund av coronaepidemin. Coronavirusepidemins verkningar på driftsekonomin preciseras under år 2020.

Investeringsutgifterna begränsas år 2020. Med begränsningarna eftersträvar man investeringsbesparingar på cirka 8,7 miljoner euro och dessutom inkludering av Hämeenkylän koulu i byggnadsprogrammet utan tilläggsanslag.

Stadens långfristiga lånestock uppgick i slutet av år 2019 till cirka 897 miljoner euro. I budgeten för år 2020 uppgår nettoupplåningen till 51,6 miljoner euro, men beloppet för upplåningen preciseras under hösten, då finansieringen har en exaktare bild av coronakrisens inverkan på budgetens utfall och kassaläget under innevarande år.

Vid sammanträdet behandlades också tidtabellen för sammanträden 2020 och 2021, beviljandet av proprieborgen till Oy Apotti Ab och svaret på Jussi Särkeläs och 15 andra ledamöters motion om att trygga påverkansorganens verksamhet.

Sammanträdets beslutsförteckning publiceras på webbsidan besluten.vantaa.fi.

Publicerat: 22.10.2020 
(redigerad: )

Nyheter