Utlåtandet om social- och hälsovårdsreformen och MBT-avtalet godkändes i stadsfullmäktige

Vanda stadsfullmäktige godkände utlåtandet om propositionsutkastet med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård och räddningsväsendet samt om inrättandet av vårdlandskap. I utlåtandet har reformen granskats utifrån en stor stads, Vandas, perspektiv.

I Vandas utlåtande anses social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets reform i sig som nödvändig. Samtidigt anser man att det finns betydande problempunkter i förslaget när det gäller framtida vårdlandskap och i synnerhet Vanda stads ekonomi. De ekonomiska effekterna för kommunerna har inte utretts tillräckligt och finansieringsmodellen beaktar inte de växande och allt mer internationella städernas särdrag. Enligt reformens ekonomiska analyser är Vanda stad en av de kommuner som förlorar mest. Utgifterna inom Vandas driftsekonomi överförs till 49 % till landskapet, men när det gäller driftsekonomins inkomster överförs 53 %. I Vandas utlåtande anser man det också som viktigt att säkerställa stadens funktionsförmåga och finansiella situation efter vårdlösningen.

Vårdreformens finansieringsmodell behandlar kommuner som Vanda på ett synnerligen orättvist sätt, eftersom dessa kommuner genom produktivitetsåtgärder, strukturella reformer samt volymfördelar lyckats hålla vårdreformskostnaderna på en lägre nivå än genomsnittet. Reformen ökar kommunernas relativa skuldsättning medan kommunerna fortsättningsvis har ansvaret för den nuvarande lånestocken samtidigt som skatteinkomsterna minskar. Samtidigt framhävs beroendet av statsandelar särskilt i inkomstbasen hos huvudstadsregionens kommuner, vilket är problematiskt bland annat med tanke på självstyrelse och verksamhetsplanering. Stadens metoder för anpassning av driftsekonomin försvagas och det finns en stor risk att man är tvungen att rikta anpassningstrycket på den basservice som är viktig för kommuninvånarna. Även om inkomsterna minskar med en tredjedel, förväntar man sig ändå att de kraftigt växande städerna i huvudstadsregionen har en tillräckligt stor investeringsförmåga och livskraft.

Skapandet av en ny förvaltningsnivå minskar inte heller skillnaderna i hälsa och välfärd eller förbättrar tillgången till tjänster på lika villkor. I Vandas utlåtande lägger man vikt på att säkerställa att det inte uppstår någon gråzon mellan vårdlandskapen och kommunerna där fördelningen av uppgifter, ansvar och resurser är oklar och som i praktiken försvårar informationsutbytet samt förmågan att se klienternas servicebehov som en helhet.

En komplettering som framlagts av Vanda stadsstyrelse 21.9.2020 gällande ordnandet av Mellersta Nylands räddningsväsende lades till i utlåtandet. Ett välfungerande och kostnadseffektivt servicenät inom Mellersta Nylands räddningsverk har planerats omfatta hela det nuvarande området för Mellersta Nylands räddningsväsende och det är inte motiverat att dela räddningsverket.

MBT-avtalet drar upp riktlinjer för utvecklingen av regionen

Stadsfullmäktige godkände MBT-avtalet för markanvändning, boende och trafik för åren 2020–2031 mellan Helsingforsregionen och staten. Avtalet drar upp riktlinjerna för den gemensamma viljan hos huvudstadsregionens 14 kommuner och staten när det gäller utvecklingen av regionen under följande teman ”en samhällsstruktur och ett trafiksystem som är hållbara och koldioxidsnåla” samt ”boende och en högklassig livsmiljö”.

En viktig åtgärd, ur Vandas perspektiv, är att kommunerna fortsätter planeringen av de regionala snabbspårvägsnät som presenteras i MBT 2019-planen. Vanda fortsätter att planera projektet Vandabanan (Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-flygplatsen) i enlighet med stadens beslut. Byggandet beräknas börja år 2024. Staten deltar i projektets planeringskostnader med en andel på 30 procent och högst 6,1 miljoner euro. De beräknade kostnaderna för projektet uppgår våren 2020 till 393 miljoner euro. Staten fattar beslut om att delta i byggandet av Vandas snabbspårväg efter att Vanda stad fattat beslut om förverkligandet av projektet i samband med nästa MBT-avtal.

I MBT-avtalets åtgärder förbinder sig kommunerna också att placera minst 90 % av den nya bostadsplanläggningen i våningskvadratmeter i de primära zoner för markanvändningen som föreslås i MBT-2019-planen. Kommunerna i Helsingforsregionen förbinder sig till att det under hela avtalsperioden färdigställs sammanlagt 6 miljoner våningskvadratmeter detaljplaner för bostadstomter. Målet är att det i regionen ska färdigställas 16 500 nya bostäder per år under perioden 2020–2023, av vilket 2640 bostäder per år har ställts upp som mål för Vanda.

Detaljplaneändring skyddar byggnadshistoria i Dickursby

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen på Konvaljvägen 38–44. De nuvarande bostadsbyggnaderna och rådgivningen bildar en enhetlig serie av byggnader uppförda på 1950-talet och är ett betydande avsnitt i kommunens historia. Det har gjorts en utredning över byggnadernas historia, utgående från vilken byggnaderna skyddas. Detaljplaneändringen bevarar kvarterens användningsändamål och ny byggrätt anvisas inte för området. Byggnadernas utformning, fasadernas detaljer, färger och material skyddas genom planbestämmelser. Samtidigt uppdateras bland annat de bestämmelser som gäller parkeringen.

Sammanträdets beslutsförteckning publiceras på webbsidan besluten.vantaa.fi.

Publicerat: 23.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter