Information till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken 3.8.2020

Inom småbarnspedagogiken i Vanda närmar sig sommarperioden sitt slut och en ny verksamhetsperiod inleds. Daghemmen, de öppna daghemmen och invånarparkerna öppnar åter 3.8.2020 och klubbverksamheten kör igång 13.8.2020. Vi önskar alla barn och familjer hjärtligt välkomna med i vår verksamhet efter sommarens semestersäsong.

Lagen om småbarnspedagogik samt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ändras 1.8.2020. Ändringen i lagen om småbarnspedagogik ger alla barn subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid. I Vanda medför lagändringen ingen förändring i nuläget eftersom alla barn i Vanda haft rätt till småbarnspedagogik på heltid redan före lagändringen.

Under coronavåren var en del barn frånvarande från småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen under en rätt lång tid, vilket gör att man bör fästa särskild uppmärksamhet då barnen nu återvänder till småbarnspedagogikens dagvård. Vårdnadshavarna kan eventuellt ha ett behov av att diskutera barnets situation och man kan då reservera extra samtalstider för diskussion med de anställda inom småbarnspedagogiken.

Barn som börjar i småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen och arrangemang för förhandsbesök

Med anledning av undantagsförhållandena under våren/sommaren har eventuellt möjligheten för nya barn att på förhand bekanta sig med ett nytt ställe inom småbarnspedagogiken helt fallit bort. Då ett barn börjar i småbarnspedagogiken följer man i Vanda en verksamhetsmodell som tillämpas från början av den nya verksamhetsperioden samtidigt som hygienföreskrifterna efterföljs. Under höstperioden kan besök för att bekanta sig med småbarnspedagogiken/ förskoleundervisningen i så stor utsträckning som möjligt ordnas utomhus. Dessutom kan man bekanta sig med verksamheten genom att vårdnadshavarna och personalen har kontakt via distansförbindelse/informationsbrev i den mån det är möjligt. Under introduktionsperioden kan vårdnadshavaren tillsammans med barnet bekanta sig med småbarnspedagogikens lokaliteter, barngruppens verksamhet, personalen och de andra barnen. Vårdnadshavarnauppmuntras också till att ta med barnen ut och leka på daghemmets gård efter den dagliga verksamhetstidens slut.

Under höstperioden kan vårdnadshavarna och barnen bekanta sig med småbarnspedagogikens inomhuslokaliteter i Vanda där personalen visar dem runt samtidigt som man iakttar hygienföreskrifterna. Då man besöker inomhuslokaliteterna har man i Vanda en verksamhetsmodell där en anställd tar emot barnet och familjen så att inga andra barn eller vuxna är närvarande då man bekantar sig med utrymmena. Man bör undvika att röra vid utrustning som är i användning och likaså låta bli lekar och leksaker.

Kom på besök till daghemmet eller familjedagvården bara om du känner dig helt frisk.

Barngruppernas verksamhet

Barnen lämnas och hämtas på ett sätt som passar de enskilda enheterna i samarbete med vårdnadshavarna. Riktlinjen om att vårdnadshavarna inte alls ska besöka daghemmets/enhetens inomhuslokaliteter slopas. Man ska dock se till hygienen och minimera kontakterna då barnet lämnas och hämtas.

Barngrupperna är i normal ordning indelade i smågrupper under dagen. Antalet kontakter minimeras genom att verksamheten så långt som möjligt förläggs utomhus och genom att man under dagens lopp vistas ute i det fria. Uteverksamheten sprids ut under dagens lopp och därmed undviker man att sammanföra grupper under utevistelsen.

Vid måltiderna portionerar de anställda ut maten till barnen. Barnen får inte själva ta åt sig av maten eller hantera andras kärl och bestick. Barn som är frånvarande från småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen kan inte heller delta i måltider i småbarnspedagogikens eller förskoleundervisningens lokaliteter.

Den som så vill kan ta med sig ett rent mjukisdjur som förvaras i daghemmet. Genom ett mjukisdjur kan man öka känslan av trygghet hos barn som nyligen börjat i dagvård, vilket gör det lättare att somna. Tills vidare får inte barnen ta med sig andra egna leksaker till dagis.

Barn som ens har lindriga förkylningssymptom ska enligt anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd stanna hemma. Tröskeln ska vara låg för att testa barn för coronavirus. Ett barn kan återvända till daghemmet efter att ha varit symptomfritt i ett dygn. De som drabbats av coronasmittan ska vara borta från småbarnspedagogiken i minst sju dygn från det att symptomen har börjat, men vid behov en längre tid så att de varit symptomfria i minst två dygninnan de återvänder till småbarnspedagogiken. För de barn som hör till någon riskgrupp baserar sig deltagande i småbarnspedagogiken på en bedömning av hälsorisker vid den instans som har hand om barnets vård.

Trots den effektiverade hygienen ser vi till att barnet så långt som möjligt på samma sätt som tidigare får den vuxennärhet, trygghet och växelverkan som det behöver.

Samarbetet med vårdnadshavarna

Under hösten hålls samtal som rör barnets plan för småbarnspedagogik och inom förskoleundervisningen ordnas s.k. LEOPS-samtal (läroplanen för barnets förskoleundervisning). Under vårens undantagsförhållanden hölls samtalen digitalt via olika slags förbindelser och det fungerade problemfritt. Man kan även i fortsättningen hålla samtal på distans vid sidan om vanliga samtal.

Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen ordnas det under höstperioden föräldramöten som förverkligas utifrån vad man separat kommit överens om vid småbarnspedagogikens enheter.

Småbarnspedagogikenheterna kan hålla kontakt med barn som är i karantän eller isolering. Vårdnadshavarna och de separata enheterna kan närmare komma överens om kontaktkanalerna.

För ett litet barn kan det ha stor betydelse att till exempel via videoförbindelse få se en bekant lärare, sina kompisar och dagiset. Meddelanden som barnet får från daghems- eller förskolegruppen upprätthåller känslan av att höra till gruppen och kan lindra barnets saknad efter sina kompisar, daghemspersonalen och själva verksamheten.

Infektionsöverläkare Kirsi Valtonens hälsningar till daghemsbarns föräldrar (juni 2020)

Coronasituationen i Vanda är under kontroll och överinfektionsläkare Kirsi Valtonen uppmuntrar föräldrar att hämta sina barn till daghem och förskola. Skolor och daghem har inte varit betydande ställen för smittspridning. Valtonen poängterar att det är ovanligare att barn insjuknar än vuxna. Allvarligare sjukdomsfall orsakade av coronaviruset är väldigt sällsynta bland barn och inget sådant fall har påträffats i Vanda. Efter en exceptionell vår är det viktigt för barn att komma till daghemmet för att leka och lära sig med jämnåriga.

Se hela infektionsöverläkare Kirsi Valtonens hälsning (på finska) här.

Ert barns vårdställe inom småbarnspedagogiken ger närmare information.

Välkommen till småbarnspedagogiken!

Med vänlig hälsning Sole Askola-Vehviläinen
direktör för småbarnspedagogiken

Läs meddelandet på finska: Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille
Läs meddelandet på engelska: Information to guradians with children in early education

Läs meddelandet på albanska:Të dashur prindër të fëmijëve në edukimin e hershëm
Läs meddelandet på arabiska: أولياء أمور التربية المبكرة الكرام
Läs meddelandet på somaliska: Daryeeleyaasha carruurta xannaanada dhigata ee sharafta lahow
Läs meddelandet på ryska: Уважаемые опекуны детей дошкольного воспитания
Läs meddelandet på estniska: Head alushariduse laste hooldajad

Publicerat: 5.8.2020 
(redigerad: )

Nyheter