Stadsfullmäktige fattade beslut om finansieringen av skol- och daghemslokalernas paviljonger

Stadsfullmäktige fattade 15.6 beslut om finansieringen av flera paviljonger under innevarande år.

Daghemspaviljongen i Råby byggs på platsen för daghemmets huvudbyggnad, som rivs eftersom den är i dåligt skick, och den fungerar som tillfällig lokal för daghemmet Latupuiston päiväkoti. Paviljongen i Björkby svarar mot bristen på daghemsplatser i området och behovet med anledning av att antalet barn i åldern för småbarnspedagogik ökar. I paviljongen i Skattbacka byggs nya lokaler för ämnesundervisning i Aviapolis område.

Vierumäen koulus gamla paviljong som är i dåligt skick och har stått tom tillsvidare ersätts med en ny. Kilterin koulus tillfälliga lokaler fungerar i fortsättningen också som tillfälliga lokaler för Kivimäen koulu och ända tills dess att Ojahaan yhtenäiskoulu blir klar. Jokinimen koulus tillfälliga lokaler fungerar i fortsättningen som tillfälliga lokaler under utbyggnaden av Simonkallion koulu och Peltolan koulu. Kaivokselan koulus paviljongbehov inleds samt fortsätter i en omfattning som gäller en ökning av 150 elever tills Ojahaan yhtenäiskoulu blir klar.

Fastighetscentralen har också konkurrensutsatt en paviljong som ersätter Vapaalan päiväkotis paviljongbyggnad. Stadsfullmäktige gjorde den anslagsändring i budgeten för 2020 som krävs för paviljongerna.

Coronaepidemin inverkar på budgetramen för år 2021

De ram som gjorts upp som underlag för beredningen av Vanda stads budget för år 2021 baserar sig på osäkra uppgifter om coronaepidemins verkningar: skatteinkomsternas utveckling, statens stöd till kommunerna samt sysselsättningen. Ramen görs upp gjorts upp som en s.k. teknisk ram, där alla kommande inkomster och utgifter inte ännu prognostiserats. De nuvarande skattesatserna fungerar som bas.

Coronavirusepidemin har betydande verkningar på den kommunala ekonomin, offentliga ekonomin som helhet och på nationalekonomin. Den inverkar särskilt på ökningen av utgifterna inom social- och hälsovården och minskar kommunernas skatte- och avgiftsinkomster. Utgifterna för skötseln av arbetslösheten och kostnaderna för kollektivtrafiken ökar.

Skatteinkomstprognosen i ramen för år 2021 är 54 milj. euro mindre än tidigare prognoser, av vilket andelen för den minskade kommunalskatt som prognostiserats är 46 milj. euro. Underlaget för statsandelarna är Kommunförbundets prognoser från maj. Regeringens beslut om kompensationer för kommunekonomin har inte uppskattats i detta skede, eftersom man inte hade några närmare uppgifter om dessa i beredningsskedet.

Två planer fastställdes

Planen Fagerstapottarna möjliggör byggandet av en allmän badplats och smärre byggande i anslutning till denna samt utvecklingen av områdets friluftsleder. Planen stärker också Slåttmossens myrs områden som är av betydelse med avseende på naturens mångfald. Dammarnas område kommer att utvecklas i samarbete med Helsingfors stad.

Lauhatien päiväkoti i Bäckby byggs enligt planen i stället för Kurjenpolven päiväkoti som rivs. Det nuvarande området Murgrönsparken ansluts till daghemstomten och ett nytt parkområde bildas öster om Murgrönsvägen.

Publicerat: 16.6.2020 
(redigerad: )

Nyheter