Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion tog ställning till regeringens proposition om att höja läropliktsåldern

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade under årets tredje sammanträde utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen som anknyter till regeringsprogrammets skrivningar om att höja läropliktsåldern till 18 år, stärka handledningen, införa avgiftsfri utbildning på andra stadiet samt utveckla de förberedande utbildningarna på andra stadiet och handledningen i övergångsskedet.

I det utlåtande som undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion avgav uttryckes en oro över att de budgeterade medlen inte kommer att räcka till för de planerade åtgärderna. På grund av att den nya läroplanen sätter allt större vikt på ökat stöd för handledning, samarbete internationellt och med tredje stadiet, borde extra finansiering riktas på dessa. De svenskspråkiga studerandenas särdrag borde dessutom beaktas vid finansieringen. Sektionen anser också att rätt till avgiftsfri dubbelexamen bör utredas.

Tidtabellen för att inleda den avgiftsfria utbildningen från och med 1.8.2021 är alltför snäv. Svenskspråkiga sektionen föreslog att reformen antingen genomförs gradvis under en treårsperiod, eller att lagen träder ikraft tidigast från och med 1.8.2022.

Ändring av läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Vanda, kapitel 6, Bedömningen av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Svenskspråkiga sektionen behandlade även ändringen av läroplanen för den grundläggande utbildningen. Ändringen av läroplanen tas i bruk från och med 1.8.2020. Syftet med ändringarna är att precisera principerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen, öka likvärdigheten i bedömningen samt därmed stärka jämlikheten i grundskolan.

Därtill behandlades:

  • Coronasituationen på serviceområdet för den svenskspråkiga servicen
  • Serviceområdet för den svenskspråkiga servicens första delårsrapport 2020

Tilläggsuppgifter:

Föredragningslistor och protokoll

Publicerat: 26.5.2020 
(redigerad: )

Nyheter