Deltagande budgetering lanseras i augusti i Håkansböle och Mårtensdal

I Håkansböle och Mårtensdal blir det snart möjligt för invånarna att på ett nytt sätt påverka utvecklingen i närmiljön då Vanda lanserar modellen med deltagande budgetering. Deltagande budgetering är en kanal för invånarna som kan bestämma om användningen av stadens pengar. I stadens budget har det reserverats 50 000 euro både för Håkansböle och Mårtensdal att användas till invånarnas förslag utifrån resultatet i en omröstning.

I deltagande budgetering fokuserar man nu på att åstadkomma en trivsammare näromgivning på stadens områden såsom parker, gator, idrottsplatser samt skolornas och daghemmens gårdar. Pengarna kunde användas till exempel till nya bänkar, idrottsredskap eller cykelställningar. ”Invånarna är de bästa experterna på sin egen stadsdel så vi ser fram emot allsidiga idéer för hur områdena kunde utvecklas” säger stadsingenjör Henry Westlin.

Under hösten kan invånarna både ta fram idéer och rösta. Under idéfasen som startar i augusti samlar vi ihop idéerna både elektroniskt och lokalt på plats i Håkansböle och Mårtensdal förutsatt att coronasituationen medger det. Vem som helst kan komma med en idé och man kan arbeta med idéer och uppslag antingen enskilt eller i grupp. Idéerna måste ha en koppling till hur närmiljön kunde utvecklas och sammanhänga med något av följande teman: trivsel, samhörighet, tillgänglighet, välbefinnande och trygghet. Idéen kan antingen gälla en liten investering, till exempel ett lekredskap, eller verksamhet, exempelvis parkgymnastik. Vi hoppas på allmännyttiga idéer som om de förverkligas skulle bli till glädje för många invånare i Håkansböle och Mårtensdal.

Efter idéfasen bekantar sig stadens beslutsfattare med idéerna och tillsammans med invånarna utarbetas förslag som går vidare till omröstning. I omröstningen kan alla invånare i Håkansböle och Mårtensdal som fyllt 12 år vara med och bestämma vad 50 000 euro ska användas till i det egna området. De förslag som fått mest röster förverkligas utifrån hur många förslag den disponibla penningsumman räcker till. Förslagen som vunnit omröstningen förverkligas under år 2021.

Deltagande budgetering är en rätt ny påverkansmöjlighet och i konceptet ingår både ekonomiska och demokratiska aspekter. I Vanda har man redan tidigare prövat på deltagande budgetering några enstaka gånger, till exempel i början av 2019 i anslutning till projektet Vårt Korso. Den deltagande budgetering som nu genomförs ingår i Vanda stads program för positiv särbehandling.

Publicerat: 26.5.2020 
(redigerad: )

Nyheter