Miljökonsekvenserna av landsväg 152 Tavastehusleden-Tusbyleden har bedömts (MKB-förfarande)

NTM-centralen i Nyland, Vanda stad och Tusby kommun utarbetar en plan för områdesreservering för förverkligandet av landsväg 152. Syftet med projektet är att skapa en ny vägförbindelse mellan Tavastehusleden (rv 3) och Tusbyleden (sv 45). Vägförbindelsen är en del av målen för utvecklingen av landskapet Nyland. Projektets alternativ har undersökts i ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB). Miljökonsekvensbeskrivningen som sammanställer resultaten av bedömningen har färdigställts och åsikter om den kan ges till kontaktmyndigheten fram till 19.6.2020.

I projektet utarbetas härnäst en plan för områdesreservering som betjänar beslutsfattandet och kommunernas planläggning. Planeringen utgår från behovet av att utveckla tvärgående förbindelser mellan huvudlederna i Nyland och stöda logistikfunktioner av betydelse för landskapet. Planeringen av landsväg 152 har varit aktuell redan på 1990-talet. Flera planer har gjorts upp för vägen och den har i många sammanhang kallats Ring IV. Landsvägens förbindelsebehov har anvisats i Nylands landskapsplan och i det nya förslaget till landskapsplan (Nylandsplanen 2050). Noggrannare planering behövs särskilt för planläggningen i Vanda och Tusby. Både i Tusby och Vanda utarbetas som bäst generalplaner och i Focus-området i Tusby pågår dessutom detaljplanering som ansluter till den nya vägen. I planeringsprocessen ingår en lagstadgad miljökonsekvensbedömning (MKB), där projektets alternativ har bedömts på det sätt som avses i lagstiftningen (lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 252/2017).

MKB-beskrivningen lyfter fram projektets centrala konsekvenser

I konsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) som publicerades i april 2020 presenteras projektets miljökonsekvenser, jämförelser av alternativen och slutsatser. MKB-beskrivningen utgör ett omfattande informationspaket och ett flertal medföljande sammandrag, kartor och tabeller som gör det lättare att bekanta sig med den. Som utgångspunkt för bedömningen har man också använt den stora mängd respons som man under projektets gång fått av områdets invånare och andra delaktiga.

De projektalternativ som undersöks i MKB-förfarandet är följande:

  • Alternativ 1 (ALT 1) omfattar en ny led på landsvägsnivå mellan Tavastehusleden och Tusbyleden.
  • Alternativ 0+ (VE 0+) är enbart ett förverkligande av Focus-området, det vill säga det innehåller en ny led på landsvägsnivå mellan Kvarnbyvägen och Tusbyleden. Förbindelsen betjänar Focus-detaljplaneområdet och kopplar det till Tusbyleden samt det övriga väg- och gatunätet.

De alternativ som undersöks i MKB-förfarandet har bildats utifrån tidigare utredningar, markanvändningsbehov och projektets mål. Man har även fått ramvillkor för planeringen av miljövärdena. I MKB-beskrivningen betonas också projektets historia och gallringen av alternativen.

Projektet medför sannolikt betydande konsekvenser på bosättningen och människors levnadsförhållanden, naturens och landskapets värden samt markanvändningen. Tillsammans med den växande markanvändningen medför den nya leden betydande konsekvenser för området. I alternativ 0+ begränsas konsekvenserna geografiskt till ett litet område, medan alternativ 1 skapar en ny regional vägförbindelse med omfattande konsekvenser. Generaliserat kan man konstatera att den nya vägen orsakar olägenheter för bosättningen och miljön, men den har positiva konsekvenser för trafikförbindelserna och områdenas utveckling. Båda undersökta projektalternativen är genomförbara. I MKB-beskrivningen öppnas dessa flerdimensionella konsekvenser i detalj.

Respons kan ges under tiden för framläggandet

Kontaktmyndighet för MKB-förfarandet är Ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid NTM-centralen i Nyland. Kontaktmyndigheten har lagt fram MKB-beskrivningen elektroniskt under tiden 20.4 - 19.6.2020. Under tiden för framläggandet kan alla som vill framföra sina åsikter om beskrivningen till kontaktmyndigheten enligt en separat kungörelse Maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä, ymparisto.fi.

Efter att MKB-beskrivningen varit framlagd sammanställer kontaktmyndigheten den inkomna responsen och avger sitt utlåtande i augusti 2020. Utifrån MKB-förfarandet väljer den projektansvarige det alternativ som går vidare. Planeringen av projektet fortsätter med färdigställandet av planen för områdesreserveringar genast efter MKB-förfarandet, så att den färdiga planen är tillgänglig när generalplanen för Vanda 2020 godkänns.

På grund av undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset kan inte det tidigare planerade presentationstillfället om MKB-beskrivningen ordnas. Ersättande presentationsmaterial publiceras 5.5.2020 på den projektansvariges egen webbplats Maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä, vayla.fi.

Även genom planläggningen är det möjligt att påverka markanvändnings- och trafiklösningarna, inklusive den nya vägförbindelsen med landsväg 152. Av de pågående planerna är Vanda generalplan 2020 (YK0048) den mest aktuella, eftersom planförslaget är framlagt 22.4-18.6.2020. Mer information: Generalplanen 2020.

Tilläggsuppgifter:

NTM-centralen i Nyland, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
Projektchef Mari Ahonen
tfn 0295 021 265, fornam.efternamn@ely-keskus.fi

Vanda stad
Trafiksystemingenjör Emmi Pasanen
tfn 050 314 5075, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Generalplanechef Mari Siivola
tfn 040 336 0159, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Tusby kommun
Planläggare Petteri Puputti
tfn 040 314 3515, fornamn.efternamn@tuusula.fi

Publicerat: 24.4.2020 
(redigerad: )

Nyheter