Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion informerades om coronavirussituationen i Vanda

Under årets andra sammanträde 17.3 informerades undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion om coronavirussituationen i Vanda. Verksamhetsområdet för fostran och lärande följer noggrant med situationen och agerar enligt nationella instruktioner.

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade även svenskspråkig förskoleundervisning och fastställde undervisningsplatser för läsåret.

Enligt lagen om grundläggande undervisning ska barn innan läropliktens början delta i en ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Kommunen är skyldig att ordna förskoleundervisning, och i Vanda ordnas undervisning i förskoleundervisningsgrupper vid flera daghem.
Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt att den svenskspråkiga förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2020–2021 ordnas vid Dickursby daghem, vid daghemmet Timotejs förskola i Mårtensdals skola samt vid Håkansböle daghems förskola i Västersundoms skola.

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade även antalet anmälningar till svenskspråkig förskoleundervisning och till årskurs 1 för läsåret 2020–2021. För tillfället är totalt 79 barn anmälda till förskoleundervisning och 71 elever till årskurs 1.

Därtill behandlades:
• Undervisningsnämndens beslut om grunderna för antagning av elever till svenskspråkig språkbadsundervisning antecknades för kännedom.
• Utvärdering av förskoleundervisningen som en del av småbarnspedagogiken i januari 2020. Ärendet antecknades för kännedom.

Föredragningslistor och protokoll:http://paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 17.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter