Vandaborna nöjda med social- och hälsovårdsservicen

Vandaborna är i stort sett mycket nöjda med kvaliteten på den social- och hälsovårdsservice de fått. Servicen fick det allmänna vitsordet 9- i enkäten om kundtillfredsställelse riktad till dem som använt servicen.

Det som kritiserades var att det tar tid att få service, men när man väl fått den var man mycket nöjd med den. Respondenterna upplevde att de fått sakkunnig och saklig service. De upplevde också att de fått tillräckligt med information och rådgivning vid serviceställena, och att servicen har förbättrat deras livssituation.

En klientenkät inom servicen för Vanda stads verksamhetsområde för social- och hälsovård genomfördes 23.9–11.10.2019. Respons samlades in med hjälp av en elektronisk svarsblankett och en pappersblankett. Enkäten genomfördes av den externa aktören MDI. I enkäten fick man svar av 3006 personer som hade tagit del av olika tjänster.

Jämfört med den tidigare enkäten har kundtillfredsställelsen försämrats en aning med undantag av familjeservicen, men skillnaden till enkäten från år 2017 är inte stor. Medeltalet som klienterna gav detta år är 8,77 (på vitsordsskalan 4–10), medan medeltalet var 8,84 år 2017.

Det allmänna vitsordet 9- (tot. 8,77)

  • 8,91 familjeservicen
  • 9,25 affärsverket för mun- och tandhälsa
  • 8,86 hälsovårdsservicen
  • 8,49 äldre- och handikappservicen

Av respondenterna upplever

  • 92 % att de har fått ett sakligt bemötande
  • 89 % att de fått sakkunnig service
  • 85 % att de fått tillräckligt med information och rådgivning
  • 81 % att servicen har förbättrat deras livssituation

Klienterna var nöjda med munhälsovårdens tjänster. Vitsorden för alla tandkliniker var över 9, vilket också visar på servicens jämna nivå och goda kvalitet.

Rådgivningsbyråerna fick god respons (9,22), liksom även skol- och studerandehälsovården (9,20). Av hälsostationerna var man mest nöjd med Mårtensdals hälsostation. Klienterna var nöjda med munhälsovårdens tjänster. De vitsord som alla tandkliniker fick var över 9, vilket också visar på servicens jämna nivå och goda kvalitet. Däremot kritiserade respondenterna att det tar tid att få service vid hälsostationerna och tandklinikerna.

Man var nöjd med Vanda sjukhus och i synnerhet med den geriatriska polikliniken (9,1). Man var också nöjd med dagverksamheten för äldre (8,90). Inom handikappservicen var man mest nöjd med boendeservicen (8,80).

Familjeservicens klienter var nöjdare än tidigare med den service de fått. 78 procent av respondenterna upplevde att de får service tillräckligt snabbt och 81 procent av respondenterna svarade att servicen har förbättrat deras livskvalitet. Kundtillfredsställelsen bland till exempel barnskyddets klienter hade förbättrats och var nu 8,65 (år 2017 var medeltalet 8,43). Enheten för nya klienter som koncentrerar sig på bedömning av servicebehovet fick utmärkta resultat inom familjeservicen. Enheten ger råd och hänvisar klienterna till sådan service som passar deras situation (9,47).

- Även om klienterna som använt servicen var mycket nöjda med social- och hälsovårdsservicen, fanns det också vissa utvecklingsobjekt som kom upp i enkäten. Inom en del av tjänsterna upplevde man att det tar tid och är svårt att få service, berättar Anna Cantell- Forsbom, tf. biträdande stadsdirektör. – Utvecklingsobjekten har beaktats i driftsplanerna för nästa år. Bland annat kommer man att förbättra möjligheterna att få kontakt med hälsostationernas telefonservice och olika elektroniska kontaktkanaler utvecklas vidare. Dessutom vill man höra invånarnas åsikter och göra dem mer delaktiga i arbetet med att utveckla servicen.

Publicerat: 23.1.2020 
(redigerad: )

Nyheter