Elever som har symptom relaterade till dålig inomhusluft får en skolbyggnad på Simonkylän koulus tomt

Enligt stadsstyrelsens beslut bygger Vanda stad en separat skolbyggnad till elever som upplever svåra problem relaterade till inomhusluft. Denna så kallade inomhusmiljöpaviljong som är sammansatt av moduler placeras på Simonkylän koulus tomt.

I byggnaden inryms elever i årskurs 1–9 från hela Vanda, vilkas inomhusluftsrelaterade symptom inte har avtagit i vanliga skollokaler trots ett flertal åtgärder. Det nya utrymmet tas enligt planen i användning senast i slutet av februari.

Ett utrymme för elever med de svåraste symptomen

Vanda har lyckats ordna lämpliga inlärningsmiljöer till nästan alla elever vid Vandas över 40 skolor, också till dem som har svåra symptom på grund av inomhusluften. Men det finns ännu elever som fortsätter att uppleva kraftiga symptom trots olika slags arrangemang. Överföring av en elev till inomhusmiljöpaviljongen förutsätter alltid ett hälsobaserat beslut om närskola. Områdescheferna fattar beslut om elevantagning.

Det är väldigt individuellt hur känslig man är för inomhusmiljöer, så det är viktigt att utrymmet hålls i ett så rent skick som möjligt. Paviljongens användare ska också utanför skolan minimera exponeringen för symptomframkallande faktorer, så att de inte hamnar i utrymmet genom t.ex. kläder.

Man förväntar sig att paviljongens användare inte har husdjur hemma och att hemmet är rökfritt, och att de inte använder doftande kemikalier eller andra allergener. Från paviljongen kan man inte heller besöka andra skollokaler, utan all undervisning ordnas antingen i paviljongen eller på distans, eller någon annanstans under skoldagens sista timmar.

Särskild uppmärksamhet fästs också på matförsörjning, städning och byggnadens underhåll.

En stram tidtabell

Enligt fastighetscentralens uppskattning är lokalerna färdiga att tas i bruk senast i februari 2020.

Byggnaden har en våning och den bildar en ca 380 bruttokvadratmeter stor skolenhet. Byggnaden skaffas i form av ett hyresprojekt, men staden har möjlighet att lösa in lokalerna och få dem i sin ägo efter den avtalade hyresperioden på 5 år. Årshyran än ca 150 000 euro exklusive drifts- och underhållskostnader.

Byggnaden uppförs av Fixcel Group Oy som i sin företagsverksamhet är inriktad på produktion av byggnader med ren inomhusluft. Företaget har också tidigare producerat motsvarande byggnader i huvudstadsregionen.

Modulerna färdigställs i en fabrik, så byggarbetsplatstiden är avsevärt kortare jämfört med traditionellt byggande. Moduler produceras för närvarande på bolagets fabrik i Tavastehus.

Konstruktionerna, möblerna och användningen lever upp till en god inomhusluft

Byggnaden är konstruerad av modulära element bestående av stålceller och den har en fasad med putsad yta.

Byggnadens ventilation ställs in så att den enligt den nyaste klassificeringen av inomhusklimatet når upp till högsta nivån S1 avseende luftmängder och luftfiltrering. Man väljer noga ut alla materialkombinationer för interiören och använder sig av Fixcel Group Oy:s forskningsarbete om ytlösningar som avger så lite föroreningar som möjligt. Lokalerna håller också en god nivå beträffande akustiken. Naturligtvis har man krävt att själva byggandet också möter det högsta kravet P1 enligt klassificeringen av inomhusklimatet när det gäller dammfrihet och renhet.

Till sin framtoning och utrustning uppfyller lokalerna de mål som ställts upp för den nya inlärningsmiljön och lokalerna tas i bruk för grundläggande utbildning.

Inredningen väljs ut omsorgsfullt så att också den uppfyller kriterierna för små utsläpp.

När byggnaden är färdig kör man i början ventilationen på kontinuerlig hög effekt, så att eventuella föroreningar från byggnadsfasen ventileras ut effektivt från byggnadens insida.

Publicerat: 14.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter