Vandas budget för nästa år är 1,8 miljarder euro

Vanda stadsfullmäktige godkände budgeten för nästa år och ekonomiplanen för åren 2020–2023. Slutsumman i nästa års budget är 1 823 681 000 euro. Av detta är 150 miljoner euro investeringar. De bindande mål som fastställts av stadsfullmäktige beskriver nästa års service mer ingående än anslagen.

Den nya organisationen ändrar budgetens struktur

Vanda får en ny organisation från och med början av 2020. Budgeten har gjorts upp enligt den nya strukturen. Den största satsningen i driftsekonomin görs inom social- och hälsovårdsservicen, 421 miljoner euro och ytterligare 252 miljoner euro i den specialiserade sjukvården. Utgifterna för det nya verksamhetsområdet för fostran och lärande uppgår till sammanlagt 464 miljoner euro och de uppkommer av grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och småbarnspedagogik.

Stadskulturen är ett nytt verksamhetsområde som inleder sin verksamhet från och med början av året, och det ansvarar för kultur-, idrotts- och ungdomsservicen, bibliotekets och vuxenutbildningsinstitutets tjänster samt invånarservicen. Den sammanlagda budgeten för dessa uppgår till cirka 70 miljoner euro.

Budgeten för stadsmiljöns verksamhetsområde utan investeringar uppgår till 247 miljoner euro. I denna helhet ingår skötseln av stadens miljö och stadens egna verksamhetslokaler, vilkas andel uppgår till 123 miljoner euro. Utgifterna för kollektivtrafik uppgår till 53 miljoner euro.

Av investeringarna riktas 32 miljoner euro till nybyggnation, 41 miljoner euro till reparationsbyggande och 45 miljoner euro till byggande av gator och andra allmänna områden.

Antalet anställda i staden ökar med 367 personer och uppgår i nästa år till 10 387 personer. Ökningen riktas till vård-, omsorgs- och fostringsuppgifter.

Målen för verksamheten 2020

I de bindande målen för år 2020 eftersträvas markförsäljningsvinster på 30 miljoner euro. Andra mål är bland annat att sänka energiförbrukningen i de egna fastigheterna med två procent och öka användningen av kollektivtrafik och cykelåkningen med tre procent, vilket stöder ett klimatneutralt Vanda. Bostadsbyggandet koncentreras till kollektivtrafikzoner och antalet bostäder uppgår till 2 640 per år.

Målsättningen är att arbetslöshetsgraden ska ligga på en 8 procents nivå och att särskilt ungdomar, långtidsarbetslösa och utlänningar ska hitta sysselsättning. När det gäller antalet företag och arbetsplatser eftersträvas en ökning på 1,5 procent. Man vill kraftigt minska antalet avbrutna studier vid yrkesläroanstalter, med minst en fjärdedel från den nuvarande nivån.

Det finns ett flertal mål som anknyter sig till främjandet av Vandabornas välmående, alltifrån att minska mobbningen till att förebygga bostadslöshet. Inom barnskyddet satsas det på förebyggande verksamhet och att minska antalet omhändertagna barn. Funktionsförmågan hos personer över 75 år förbättras, så att allt fler kan bo hemma. I nästa år bör man vid brådskande fall komma till en hälsocentralläkare inom 14 dygn.

Ungdomsfullmäktiges representant Noa Lindqvist ansåg de specialungdomsarbetare som programmet för positiv särbehandling innebär för Varia och områdets grundskolor vara en bra sak. – I skolan finns flera ungdomar som behöver stöd både i sina studier och i det övriga livet, konstaterade Noa Lindqvist. Stödet som ungdomarna får är viktigt. Varje ungdom är viktig. Förhoppningsvis lyckas vi med hjälp av detta projekt hindra ungdomar från att marginaliseras.

I år hade Vanda 192 sökanden till påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen. Antalet ökade betydligt jämfört med i fjol. Ungdomsfullmäktige hoppas att det från början reserveras tillräckligt med nybörjarplatser, så att alla kan inleda sina studier i början av augusti. Ungdomsfullmäktige önskar också att det i Vanda finns tillräckligt med nybörjarplatser i gymnasierna.

I stadsfullmäktige gjordes förslag till ändringar i hälsovårdscentralernas tjänster, stödet för närståendevård, sportkortet, beslutsfattandet om Vandabanan, lösningarna på problem med inneluften och utredningarna om Vanttis försäljning. Förslagen hade ingen framgång vid omröstningarna, varför stadsstyrelsens förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2020–2023 godkändes.

Det lämnades in protokollsuttalanden i ärendet.

Tidigare meddelanden om budgeten 2020:
Stadsstyrelsens ändringar i stadsdirektörens ursprungliga förslag: https://www.vantaa.fi/uutisia/hallinto_ja_talous/101/0/147777

Stadsdirektörens förslag: https://www.vantaa.fi/uutisia/hallinto_ja_talous/101/0/147472

Se också http://vantaakanava.fi/vantaalainen-tama-koskee-juuri-sinua/

Skatterna i Vanda förblir de samma i nästa år

Stadsfullmäktige fastställde skattesatserna för nästa år, vilka kvarstår på samma nivå som detta år.
Vandas inkomstskattesats är 19,00 Fastighetsskattesatserna är:

  • allmän fastighetsskatteprocentsats 1,00
  • stadigvarande bostadsbyggnad 0,41
  • annat än stadigvarande bostadshus 1,00
  • kraftverk 2,85
  • obebyggd byggnadsplats 4,00
Publicerat: 12.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter