Klimatförändring och trygg livsmiljö valteman för Finlands största ungdomsval som startar 11.11.2019

Röstningen i ungdomsfullmäktigevalet i Esbo och Vanda och ungdomsrådet i Helsingfors börjar den 11 november. Då väljs nya ledamöter för en tvåårsperiod som börjar den 1 januari 2020.

I Helsingfors ställde totalt 72, i Esbo 86 och i Vanda 49 ungdomar upp i valet. I Esbo och Helsingfors är antalet kandidater rekordhögt, vilket återspeglar det växande intresset för påverkansarbete bland ungdomar. I huvudstadsområdet finns det över 62 000 röstberättigade (ca 27 000 i Helsingfors, ca 20 000 i Esbo och ca 15 000 i Vanda).

I de ungas valteman betonas, liksom under tidigare år, att bromsa upp klimatförändringen, miljöfrågorna, en trygg och tolerant livs- och skolmiljö samt att de ungas röst hörs i beslutsfattandet. Också kollektivtrafiken och skolmaten är återkommande teman i ungdomsvalet. Ett nytt tema som några kandidater i Helsingfors tog upp var gratis mensskydd för flickor.

Ungdomsfullmäktige i Esbo och Vanda och ungdomsrådet i Helsingfors förenhetligar sina valpraxis under denna höst. Från och med i år börjar omröstningen samma dag i alla städer och i höst övergår även Helsingfors till en tvåårsperiod i likhet med Esbo och Vanda.

Med enhetliga valpraxis eftersträvas allt bättre synlighet och större inflytande för ungdomsvalen. Dessutom betjänar enhetliga praxis de ungdomar som studerar över kommungränserna i huvudstadsregionen.

Ungdomsfullmäktige och -råd är lagstadgade organ för påverkan för unga enligt kommunallagen. De är politiskt obundna grupper som bevakar ungdomarnas intressen i respektive kommun. Röstningen i ungdomsvalet inleds i Helsingfors, Esbo och Vanda måndagen den 11 november 2019.

Närmare information om röstningen:

Vanda

Esbo

Helsingfors

Publicerat: 5.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter