Förhandsinformation om Vandas enkät om inomhusluftsymptom: sex skolor särskiljs från de preliminära resultaten

Vanda stad följer kontinuerligt upp skolelevernas symptom. Utöver detta beställde staden en enkät om inomhusluftssymptom i skolor och daghem av Åbo universitet. I enkäten som antagligen var den mest omfattande i Finland kartlades olika symptom, sjukdomar och övriga negativa följder som orsakades av inomhusluften. Enligt preliminära uppgifter stiger sex skolor fram ur enkäten, dvs. Jokiniemi, Korso, Mikkola, Vantaankoski, Veromäki och Länsimäki. Resultaten grundar sig på skolelevernas och vårdnadshavarnas svar. Personalenkätens, daghemmens och Vanda yrkesinstitut Varias preliminära resultat har inte ännu färdigställts.

I materialet särskiljs speciellt respondenternas upplevelser om försämrat hälsotillstånd och negativa faktorer kring inomhusluften.

– Dessa förhandsuppgifter kommer inte som någon stor överraskning. Vanda stad förhåller sig allvarligt till frågor om inomhusluften i lokaler. I fem av dessa skolor har det redan funnits en mångprofessionell inomhusluftsgrupp med uppgift att behandla inomhusluftfrågor i de situationer då olägenheterna fortsätter, oberoende av alla reparationer. Utgående från förhandsuppgifterna i undersökningen har brister i förhållandena i Länsimäen koulu också utretts och det ingrips snabbt för att åtgärda observationerna, säger ekonomi- och förvaltningschef Eila Tanninen.

Direktören för Åbo universitets undersökningsprojekt, Tuula Putus, som är professor i företagshälsovård, presenterade en lägesöversikt över undersökningen vid stadsstyrelsens aftonskola måndagen den 11 februari 2019. De slutgiltiga resultaten i sin helhet och alla de enhetsspecifika resultat som rapporteras blir klara inom mars månad. Därefter kommer staden att informera alla skolor och daghem om de mer detaljerade resultaten.

Personal, elever och vårdnadshavare vid Jokiniemen koulu, Korson koulu, Mikkolan koulu, Vantaankosken koulu, Veromäen koulu och Länsimäen koulu får 11.2 ett meddelande i Wilma om förhandsuppgifterna från respektive skola. Skolorna får assistans både i behandlingen av resultaten och med fortsatta åtgärder. Skolvisa innerluftsgrupper behandlar skolornas observationer och beslutar om relevanta åtgärder, t.ex. mer detaljerade inomhusluftsmätningar eller byggnadstekniska undersökningar.

Enkäten genomfördes 3.11.2018–12.1.2019 och i den deltog personal, elever, studerande eller kunder vid stadens daghem, lågstadier, högstadier och Varia samt Vanttis personal. Enkätens målgrupper omfattade sammanlagt cirka 40 000 personer samt 200 skolor och daghem.

- Det gläder mig att det görs mer omfattande inomhusluftsundersökningar. Vår stads strategi lyfter fram en förbättrad inomhusluft och det gör en hälsofrämjare glad. Jag väntar med stort intresse på enkätens slutgiltiga vetenskapliga analys, säger direktören för hälsovårdsservicen Piia Vuorela.

Av den personal som ingick i enkätens målgrupp svarade enligt preliminära uppgifter närmare 70 procent på enkäten. Högstadieelevernas svarsaktivitet är 55 procent medan den i lågstadierna är omkring 40 procent.

Enligt preliminära uppgifter svarade 38 procent av kunderna i småbarnspedagogiken på enkäten medan 17 procent av de elever vid Varia som fått enkäten svarade på den. Svarsprocenterna kan ännu komma att preciseras.

Inomhusluftsenkäten är den del av projektet Satakunta.

Publicerat: 11.2.2019 
(redigerad: )

Nyheter