Omorganisering av servicenätet för svenskspråkig småbarnspedagogik i Vanda

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på sitt sammanträde måndag 19.3.2018 om omorganisering av svenskspråkig daghemsgrupp vid Kartanonkosken päiväkoti. Den svenskspråkiga gruppen Lupinerna upphör 31.7.2018. Svenskspråkiga sektionen föreslår för undervisningsnämnden att gruppen Lupinerna vid Kartanonkosken päiväkoti från och med 1.8.2018 erbjuder småbarnspedagogik med språkbad på svenska.

Vårdnadshavarna har informerats om förslaget till omorganiseringen per meddelande 14.3.2018. Barnen erbjuds enligt vårdnadshavarnas önskemål intern förflyttning till en plats i något av de andra svenskspråkiga daghemmen i Vanda. Svenskspråkiga sektionen förutsätter att det svenskspråkiga resultatområdet aktivt jobbar för att behovet för svenskspråkig småbarnspedagogik skall kunna tillfredställas i Herrgårdsforsen-Aviapolisområdet till exempel genom samarbete med privata aktörer.

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion förde 26.2.2018 en strategidiskussion kring hur servicenätet för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Vanda ska se ut från och med 1.8.2018. Som grund för diskussionen granskades antalet 0–6 åriga barn som är registrerade i det svenskspråkiga befolkningsregistret, målgruppens geografiska spridning, platskapacitet och användningsgrad i de svenskspråkiga daghemmen samt personalens behörighet och rekryteringsstatistik för svenskspråkiga barnträdgårdslärare under åren 2016–2017. Strategidiskussionen resulterade i förslaget att det svenskspråkiga resultatområdet framöver koncentrerar den kommunala verksamheten till tydliga och starka svenskspråkiga enheter som är attraktiva för barn, familjer och personal. Försök med små svenskspråkiga enheter i större finskspråkiga daghem har visat att personalsituationen blir alltför sårbar för att en planenlig småbarnspedagogik skall kunna bedrivas.

Den allmänna utmaningen att rekrytera svenskspråkig personal har även återspeglats i samband med personalrekryteringen till den svenskspråkiga gruppen Lupinerna vid Kartanonkosken päiväkoti. Personalkapaciteten har under verksamhetsåren 2016–2017 och 2017–2018 kompletterats med finskspråkig personal för att antalet fostrare i förhållande till antalet barn och barnens ålder skall uppfylla det relationstal som förordningen om småbarnspedagogik stipulerar. Därmed har inte heller målsättningarna i lagen och planen för småbarnspedagogik gällande det språk småbarnspedagogiken ska ges på kunnat uppfyllas.

Därtill behandlades:

Ändring av läroplanen för småbarnspedagogiken i Vanda

Ändring av läroplanen för förskoleundervisningen i Vanda

Anmälningar till förskolan och årskurs 1 till läsåret 2018-2019

Publicerat: 20.3.2018 
(redigerad: )

Nyheter