Det är aktuellt att ansöka om resekort och taxiskjutsar för skolelever för nästa läsår

Eleverna i årskurserna 1–10 kan få avgiftsfritt resekort för skolresor, om skolresans längd överskrider de kilometergränser som fastställts, resan är svår eller skolskjutsen behövs av hälsoskäl. Varje år får omkring tusen skolelever i Vanda kortet gratis.

Det avgiftsfria elevresekortet får man på basis av skolresans längd, om resan till närskolan för elever i årskurserna 1–10 är längre än fem kilometer eller för de elever i årskurserna 1–2 som behöver särskilt stöd över tre kilometer. Elever under 10 år i den förberedande undervisningen får kortet om deras skolresa är över tre kilometer.

Vid skolresorna används i regel kollektivtrafik. I undantagsfall kan det även ordnas taxiskjuts, om resan inte kan göras till fots eller med kollektiva trafikmedel. Närmare information om skolskjutsen och motiveringarna för att bevilja skolskjutsförmånen finns på Vanda stads webbsidor.

Hur ansöker man om elevresekort eller taxiskjuts?

Elevresekort eller taxiskjuts ansöker man om antingen elektroniskt eller på en pappersblankett. Pappersblanketten fås på skolan eller kan skrivas ut på webben.

Tidtabell för att ansöka av skolskjutsförmånen för läsåret 2018–2019

  • Ansök om förmånen:
    • elever i årskurserna 7–9: senast 31.3.2018
    • elever i årskurserna 1–6: senast 30.4.2018
    • elever med särskilt stöd: senast 31.5.2018 (eller genast när man vet skolplatsen för hösten).
  • Ansökningar behandlas också under läsåret men inga ersättningar betalas för behandlingstiden.
  • Beslutet om skolskjuts sänds per post till skolelevens hemadress i juni–juli.
  • Ladda elevresekort vid Vandainfo på sommaren efter att du fått beslutet.

Om skolreseförmånen redan har beviljats för flera läsår framåt och uppgifterna om eleven inte har ändrats behöver man inte nu fylla i någon ny ansökan. Då kan man gå till Vandainfo och låta ladda sitt kort efter att vårterminen är slut. Om beslutet om skolskjuts inte är i kraft under läsåret 2018–2019 eller om elevens skola eller hemadress har ändrats ska man ansöka om förmånen på nytt. En elev som flyttar från lågstadiet till högstadiet eller från högstadiet till tionde klass ska också ansöka om skolreseförmånen på nytt.

Det är skäl att gå till Vandainfo och låta ladda det elevresekort som man beviljats redan i juni eller juli, efter att man fått beslutet. Då undviker man eventuella rusningar i augusti. För att få ladda kortet behöver man ha med sig elevens identitetsbevis och det eventuella elevresekortet från läsåret innan.

Publicerat: 9.3.2018 
(redigerad: )

Nyheter