Beslut från Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 9.1

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade 9.1.2018 Västersundom skolas ombyggnad samt omstruktureringen av ledarskapet i de svenskspråkiga skolorna med grundläggande utbildning för årskurserna 1-6.

Västersundoms skolas behovsutredning – projektplan

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på sitt sammanträde på tisdag 9.1 föreslå undervisningsnämnden, att nämnden föreslår fastighetscentralen att Västersundoms skolas behovsutredning – projektplan daterad 19.12.2017 godkänns.

Behovsutredningen-projektplanen gäller ombyggnaden av Västersundom skola. Västersundom skola är en svenskspråkig grundskola för årskurserna 1–6 i östra Vanda. I skolan ordnas dessutom förskoleundervisning. Eleverna bor huvudsakligen i Håkansböle storområde. Skolan ingår i Vandas servicenätverksplan på stadsnivå 2014–2023. Enligt den officiella elevstatistiken 20.9.2017 har Västersundom skola 82 elever (förskoleundervisningen medräknad).

Enligt den officiella befolkningsprognosen i Vanda ökar antalet personer i grundskoleåldern i Håkansböle storområde under prognostiseringsperioden 2017–2027 med cirka 294 personer i grundskoleåldern, av vilka 116 är i lågstadieåldern. Ökningen koncentrerar sig till stadsdelen Håkansböle.

Västersundoms skola består av 4 byggnader från olika tidsperioder. Projektets mål är att reparera byggnadernas ytterväggar och ytorna inomhus och förbättra kökets funktionalitet samt inomhusluften, värmeisoleringen och eltekniken i byggnaderna genom att tillämpa nya system och systemkorrigeringar på de existerande byggnaderna. Byggnadens tillgänglighet förbättras genom att bygga ett tillgängligt wc som utbyggnad till den nyaste undervisningsbyggnaden. Lokalen för tekniskt handarbete/slöjd ändras till en kombinerad lokal avsedd för hårda material och bildkonst.

Lokaler, ombyggnadens omfattning och kostnader:
- bruttoyta är 1252 brm2
- lägenhetsyta 969 lm2 (kvadratmeter lägenhetsyta)
- kostnadsprognos 3 600 000 € (moms 0 %), 36 000 €/elevplats

Maximala antalet elevplatser i projektet är 100.

Omstrukturering av ledarskapet i de svenskspråkiga skolorna med grundläggande utbildning för årskurserna 1–6 från och med 1.8.2018

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt att förena Dickursby och Västersundom skola som en gemensam enhet med gemensam rektor på två separata verksamhetsadresser med sina egna skolnamn samt att förena Mårtensdal och Kyrkoby skola som en gemensam enhet med gemensam rektor på två separata verksamhetsadresser med sina egna skolnamn från och med 1.8.2018.

Inom det svenskspråkiga resultatområdet finns det fyra skolor med undervisning i åk 1–6; Västersundom skola, Dickursby skola, Kyrkoby skola och Mårtensdals skola. I nuläget finns det en rektor med ansvar för Dickursby och Kyrkoby skolor, en rektor med ansvar för Mårtensdals skola samt en klasslärare med föreståndaruppgifter med ansvar för Västersundom skola.

Varje skola behöver en förman som har tid och resurs att sköta såväl det administrativa som det operativa ledarskapet. För det behövs en rektor vars arbetstid inte begränsas av undervisnings-skyldighet utan bygger på en tillämpad helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till grundskolans verksamhet. För att även Västersundom skola skall få samma rätt till en rektor som de övriga 1–6 skolorna krävs en omstrukturering av ledarskapet för de skolor som de
båda 1–6 rektorerna ansvarar för.

Därtill beslöts om:
Godkännande av Helsinge gymnasiums läroplan

Publicerat: 10.1.2018 
(redigerad: )

Nyheter