Budgeten godkändes i enlighet med stadsstyrelsens förslag

Vanda stadsfullmäktige godkände budgeten för nästa år och ekonomiplanen för perioden 2018–2021. Ekonomin baserar sig på nuvarande skatteinkomster, återhållsamhet med driftsutgifterna och en måttlig ökning av investeringarna.

Tryggandet av den ekonomiska balansen är även i fortsättningen en viktig prioritet i utvecklingen av Vanda. Vandas inkomster av kommunalskatten beräknas växa med omkring 2,2 procent jämfört med prognosen för år 2017, trots att skatteändringarna i anslutning till konkurrenskraftsavtalet minskar kommunernas skatteinkomster år 2018. Avkastningen av samfundsskatterna minskar med 1,4 procent i relation till prognosen för år 2017.

Ett framgångsrikt stads- och bostadsbyggande har en betydande inverkan på den framtida skatteinkomstutvecklingen. Trafikstarten på Ringbanan och ombyggnaden av Ring III har bidragit till att byggnationen främjats rekordartat i Vanda. År 2017 förväntas fler än 3 000 bostäder bli färdiga.

En strikt styrning av markanvändnings- och avtalspolitiken, prioriterade investeringar och planering av servicenäten på stadsnivå, samt kostnadseffektiv planering och byggnation bidrar till att begränsa en ökning av stadens investeringsnivå.

Under år 2018 investerade staden 106 miljoner euro bland annat i byggandet av skolor och daghem, ombyggnaden av byggnader och anläggningen av kommunalteknik. Stadens totala investeringar uppgår till 130 miljoner euro.

Årsbidraget ökar inte till samma nivå som investeringarna och stadens lånestock växer med omkring 34 miljoner euro. Tillväxten i stadens lånestock stoppas upp under ekonomiplanperioden 2018–2021 genom en begränsad ökning av verksamhetsutgifterna och investeringarna och genom den årliga tillväxten i skattefinansieringen på 2–4 procent.

I samband med budgeten fattades beslut om de bindande målen för nästa år. I servicen för Vandaborna är målet att de som åldras kan bo tryggt kvar i sina hem, barnfamiljernas välbefinnande förbättras, barnens och ungdomarnas hobbymöjligheter utökas och de barn som tar del av förskoleundervisningen får lekinriktade erfarenheter när de bekantar sig med kodning och robotik.

Fullmäktige godkände följande detaljplaneändringar:

– Specialområdena i Gjutan. En del av Gjutans närrekreationsområde ändras till östra Vandas bussdepå som dimensioneras för cirka 200 bussar.
– Lammbrinken i Tavastby, där det på den parkeringstomt som ligger i hörnet av Hasselbacksvägen och Lammträskvägen planläggs ett bostadshus i åtta våningar.
– På Gillergränden i Myrbacka, där det byggs bostadshus med 4–12 våningar i stället för den verksamhetsbyggnad som rivs.

Publicerat: 14.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter